SPREADSHEETTOEPASSINGEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricius LAUWAERTS
Referentie RCBMGI02A00006
 
Trefwoorden
Spreadsheettoepassingen Iweto-code: P175

Doelstellingen
Kennis :
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met spreadsheets. De nadruk ligt hierbij vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de software in bedrijfseconomische toepassingen. De student moet zelfstandig en accuraat leren werken met spreadsheets in de beroepspraktijk van bijvoorbeeld milieuambtenaar, milieucoördinator,... Hij moet bijvoorbeeld in staat zijn analyses te maken ….
De vaardigheden bijgebracht in het opleidingsonderdeel Spreadsheettoepassingen zal de student nodig hebben in opleidingsonderdelen die later in het programma voorkomen zoals geïntegreerde cases.

Vaardigheden:
De student dient deskundig en efficiënt te kunnen omgaan met het pakket en probleemoplossend te werken. Hiertoe dient de student de geziene stof (theorie en oefeningen) zelfstandig, grondig en regelmatig in te oefenen zodat hij/zij op een efficiënte manier binnen een beperkte tijd een opgegeven hoeveelheid opdrachten kan uitvoeren.

Competenties:
De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een spreadsheetprogramma beheersen en in staat zijn om via de programmadocumentatie zijn kennis verder uit te breiden.

Leerinhoud
Spreadsheetprogramma·

Kennis:
Herhaling van de basistechnieken van een spreadsheet onder Windows, zoals o.a.
 • Gebruiken van formules
 • Opmaken van werkbladen
 • Afdrukken
 • Bereiknamen
 • Elementaire functies (bijvoorbeeld som, gemiddelde, max, min, aantal, aantalarg)
Werken met grafieken
 • Grafieken maken
 • Grafieken opmaken (o.a. gegevensreeksen en -punten, titels, legende, assen, tekstvakken,…)
 • Grafieken aanpassen (o.a. gegevensreeksen toevoegen en verwijderen, grafiekype wijzigen,…)
Beheren van lijsten
 • Opbouwen van lijsten
 • Validatie
 • Sorteren
 • Filteren van lijsten (automatische filters, uitgebreide filters)
 • Databasefuncties
 • Subtotalen
 • Draaitabellen
Verdere uitdieping
 • Uitdieping functies: datum- en tijdfuncties, logische functies, financiële functies, zoekfuncties, nesten van functies
 • Koppelingen
 • Elementaire macro's en hyperlinks
Beroepsgerichte oefeningen en cases.

Begincompetenties
 • De courante mogelijkheden van het besturingssysteem zo efficiënt mogelijk kunnen benutten en beschikken over een basis klaviervaardigheid (eindcompetenties na het volgen van het opleidingsonderdeel Communicatievaardigheden I in heet eerste jaar bachelor Bedrijfsmanagement).
 • Elementaire kennis van de basistechnieken van een spreadsheet is aangewezen. Een diagnostische toets zal het niveau van deze begincompetentie detecteren, zodat de eerste lesweken gedifferentieerd kan worden en eventuele achterstand bij bepaalde studenten kan worden weggewerkt.
 • Indien de student nog geen elementaire kennis van de basistechnieken van een spreadsheet heeft is het sterk aan te raden de brugcursus ' Excel' te volgen.


Eindcompetenties
Kennis:
Algemeen:
 • Bestandsbeheer
Algemeen beroepsgericht:
 • Rekenblad
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rekenbladen, tekstverwerking, e-mail, internet en de mogelijkheden van de programma's in functie van het beroepenveld
 • Kennis gegevensverwerking en aanpassing gegevens
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
 • Efficiënt kunnen werken met de PC, gericht op rendement
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Opstellen van rekenblad met kennis van bewerkingen
 • Kunnen omgaan met cijferinformatie op vlak van milieumanagement
 • De financiële consequenties van milieubeslissingen kunnen simuleren met een elektronisch rekenblad
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Kritische ingesteldheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers werken


Leermaterialen
 • syllabus met praktijkgerichte oefeningen, verkrijgbaar via de cursusdienst;
 • lesbestanden beschikbaar via het intern netwerk, kunnen in de leslokalen gekopieerd worden op CD-rom;
 • PC met Office-software, studenten kunnen buiten de les ook gebruik maken van het computeroefenlokaal.


Studiekosten
Syllabus: aan de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.
Geraamd aantal pagina's: ongeveer 400

Studiebegeleiding
 • Sturen en coachen van de studenten bij het Begeleid Zelfstandig Leren
 • Begeleiding mogelijk via elektronische leeromgeving.
 • Een diagnostische toets bij aanvang van de cursus zal bepalen op welk niveau de student de elementaire basishandelingen inzake spreadsheets reeds beheerst, zodat de eerste lesweken gedifferentieerd kan gewerkt worden.


Onderwijsvormen
Leergesprek en werkcollege
Begeleide en individuele oefeningen op computer
 • Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
 • De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 80% examen met uitwerking op computer, binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren en 20% permanente evaluatie.
 • Tweede examenzittijd: 100 %. Examen met uitwerking op computer - Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: 100 % examen met uitwerking op computer - Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.


OP-leden