NATUUR
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Danny SCHEPENS
Referentie RCBMGI02A00005
 
Trefwoorden
Natuur, ecologie, milieurecht, Iweto-code: S120 Milieurecht; B003 ecologie

Doelstellingen
Partim ecologie
 • Inzicht verwerven in elementaire ecologische begrippen en hun toepassing
Partim wetgeving
 • Je verwerft inzicht in het milieubeheersrecht, voornamelijk in de natuurbehoudswetgeving.
 • Je leert opzoeken in deze wetgeving, en deze toepassen in oefeningen.
 • Je leert een natuurvergunningsaanvraag op te maken.


Leerinhoud
Partim ecologie
De leerinhoud kan worden ingedeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte.
In het theoretische deel wordt aandacht besteed aan volgende items:
 1. Het ecosysteem als onderdeel van de biosfeer
 2. Populatie-ecologie
 3. Historische ecologie
 4. Landschapsecologie
Het praktisch gericht onderdeel besteedt aandacht aan:
 1. Ecologie en natuurbeheer
 2. Natuurtechnische milieubouw
Partim wetgeving
Worden achtereenvolgens behandeld:
 • het gebiedsgerichte natuurbehoud, met onder meer het natuurvergunningsdecreet
 • de wetgeving op de open ruimte, met onder meer de bescherming van landschappen, stads- en dorpsgezichten en monumenten, en de boswetgeving
 • de soorten wetgeving, met o.m.: wetgeving op de bescherming van dieren
Er wordt een partimoverschrijdende opdracht gegeven.

Er wordt een seminarie ingericht ism Haus Ternell te Eupen.


Begincompetenties
Partim ecologie
Er is geen specifieke voorkennis vereist

Partim wetgeving
 • Inzicht hebben in de opbouw van de milieuwetgeving.
 • Het milieurecht kunnen situeren in het geheel van het milieubeleid en in het geheel van het Belgische objectieve recht.
 • Inzicht hebben in de methodiek en het begrippenarsenaal van het milieurecht.
 • Weten welke overheidsinstanties betrokken zijn bij het voeren van het milieubeleid in Vlaanderen.
 • Kunnen werken met de bodembestemmingen zoals deze gelden in de ruimtelijke ordeningswetgeving.
 • De wetgeving op de stedenbouwkundige vergunningsplicht kunnen hanteren.


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • heeft grondige kennis van milieuwetgeving (deel milieubeheersrecht)
 • kent de procedures rond natuurvergunningen
 • heeft inzicht in het functioneren van de ecosystemen
 • bezit voldoende kennis van vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • kan fungeren als gesprekspartner van specialisten uit andere disciplines
 • kan milieuwetgeving opzoeken
 • kan advies verlenen met betrekking tot het verkrijgen van een natuurvergunning
Attitudes
Algemeen:
 • Leergierigheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Milieubewustzijn


Leermaterialen
Partim ecologie
Syllabus ecologie opgesteld door de vaklector en te verkrijgen op de cursusdienst

Partim wetgeving
Syllabus "Milieubeheersrecht" opgesteld door de vaklector, en te verkrijgen op de cursusdienst.

Studiekosten
Partim ecologie
Syllabus: ca 170 bladzijden aan de gangbare prijs bepaald door de hogeschool

Partim wetgeving
Syllabus: ca 150 bladzijden aan de gangbare prijs bepaald door de hogeschool.
Seminarie te Eupen: ca 100 €.

Studiebegeleiding
Individuele studieproblemen kunnen altijd worden besproken met de titularis.

Onderwijsvormen
Partim ecologie
hoorcollege en leergesprekbegeleid opzoekingswerk

Partim wetgeving
hoorcollege en leergesprek, met presentatie op slide
begeleide oefeningen werken met wetteksten

Evaluatievorm
Partim ecologie
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen op 50 % van het totaal van de punten
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen op 50 % van het totaal van de punten
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen op 50 % van het totaal van de punten
Partim wetgeving
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen op 25 % van de punten en 5 % permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen op 30 % van de punten
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen op 30 % van de punten
Partimoverschrijdende opdracht:
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie op 20 % van de punten
 • Tweede examenzittijd: individuele opdracht op 20 % van de punten
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: individuele opdracht op 20 % van de punten
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden