MILIEUGEOGRAFIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Dirk VERMEULEN
Referentie RCBMGI02A00004
 
Trefwoorden
Milieugeografie, IWETO-code P510: Fysische aardrijkskunde, geomorfologie, pedologie P516: Topografie, cartografie

Doelstellingen
De milieuambtenaar is een teamspeler die moet in staat zijn wetenschappelijk gefundeerde adviezen op te stellen voor het beleid van een bedrijf of een openbare/private instelling. Hij/zij wint hiertoe veelal het advies in van vakspecialisten. Een milieuambtenaar moet dus een grondige basiskennis bezitten van de terminologie, de begrippen en de processen van de fysische geografie. Daarnaast moet hij/zij een inzicht verwerven in de impact van het menselijk handelen op de fysische ruimte. De studenten worden in het opleidingsonderdeel "Milieugeografie" geoefend in het herkennen, omschrijven en evalueren van de impact van de natuurlijke processen en van het menselijk ruimtegebruik en -gedrag op het ecosysteem.

Leerinhoud
Er wordt dieper ingegaan op de belangrijkste fysisch geografische verschijnselen voorkomend in de West-Europese ruimte. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de bestaande cartografische technieken en het cartografisch materiaal (m.i.v. teledetectie). De leerstof wordt behandeld in 5 items, met name: cartografie en luchtfotografie, het biotisch- versus het abiotisch milieu, de atmosfeer (met een uitgebreid deel "klimaatsverandering"), de lithosfeer (met een uitgebreid deel "bodemkunde") en de hydrosfeer.

Begincompetenties
Elementaire kennis van de geografie van België.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
  • heeft inzicht in de geografische aspecten van het ecosysteem
  • bezit voldoende kennis van vakterminologie, ook in het Frans en in het Engels


Leermaterialen
Syllabus
Handboek: R. Neyt e.a. Standaard Vademecum Geografie

Studiekosten
Syllabus: kopieën tegen de gangbare prijs van Hogeschool Gent
Handboek: R. Neyt e.a. Standaard Vademecum Geografie
Kosten verbonden aan de studie-uitstappen.

Studiebegeleiding
De lector kan steeds geraadpleegd worden via mail (dirk.vermeulen@hogent.be)

Onderwijsvormen
De theorielessen worden afwisselend opgevat als een actief hoorcollege en een leergesprek.
Er wordt gebruik gemaakt van computer en beamer, dvd, overhead, video, publicaties …
Tijdens enkele pedagogische excursies wordt de kennis getoetst aan de terreinrealiteit.

Evaluatievorm
        * Eerste examenzittijd: 20% lectuurfiche en mondelinge presentatie en 80% schriftelijk examen
        * Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen

        * Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
                - Eerste examenzittijd: 20% lectuurfiche (elektronisch indienen in de laatste lesweek), 80% schriftelijk examen
                - Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen

OP-leden