RUIMTELIJKE ORDENING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Danny SCHEPENS
Referentie RCBMGI02A00003
 
Trefwoorden
Ruimtelijke ordening, Milieurecht, Mobiliteit, Iweto-code S120 Milieurecht, A240 Stedenbouw en ruimtelijke ordening, T260 planologie

Doelstellingen
Partim ruimtelijke ordening en mobiliteit
Je verwerft een grondige kennis van de terminologie, de begrippen en de processen van de stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Je leert de problematiek van het ordenen van de open ruimte s.l. tijdig herkennen, ze correct te omschrijven, ondubbelzinnig te benoemen en adviezen te formuleren.
Je kritische geest wordt geoefend tijdens de uitgebreide en gevarieerde terreinverkenning.

Partim wetgeving
Je leert inzicht verwerven in de wetgeving die de ruimtelijke ordening beheerst.
Je kan determineren of een bouwproject in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning.
Je leert de implicatie van stedenbouwkundige voorschriften op de milieuvergunningsaanvraag inschatten.
Je leert opzoeken in de milieucodex (luik ruimtelijke ordening).

Partim GIS
Kennis en inzicht verwerven in een specifiek beroepsgericht software-pakket (zie ook leerinhoud).

Partim overschrijdende opdracht
Integratie van de hierboven vermelde doelstellingen.

Leerinhoud
Partim ruimtelijke ordening en mobiliteit

Dit partim omvat 3 luiken:
 1. Ruimtelijke ordening: naast de terminologie en de bespreking van enkele algemene planningstechnieken wordt vnl. de inhoud van de - veelal cartografische - instrumenten van de ruimtelijke beleidsplannen op de diverse planningniveaus nader bekeken. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt uitgebreid behandeld. Daarnaast komen enkele belangrijke deelaspecten van het ruimtelijk beleid (vb. stadsvernieuwing, groenbeleid …) aan bod.
 2. Vestigingsproblematiek: een antwoord wordt gegeven op de vragen "wat?", "waar?" en vooral "waarom daar?" Naast de theoretische lokalisatietheorieën wordt a.h.v. een aantal case-studies de theorie getoetst aan de praktijk, dit zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied.
 3. Mobiliteitsproblematiek: na enkele theoretische beschouwingen wordt a.h.v. een case study een stedelijk mobiliteitsplan ontleed (Stad Gent).
Tijdens de pedagogische excursies wordt de leerstof regelmatig getoetst aan de terreinrealiteit. Er worden voordrachten bijgewoond, zowel intra als extra muros.

Partim wetgeving

Het ruimtelijk ordeningsrecht bevat de volgende grote onderdelen:
 • de ruimtelijke planning
 • vergunningen
 • informatieverplichtingen
 • grond- en pandenbeleid
 • stads- en dorpsherwaardering.
Veruit de meeste aandacht gaat naar de eerste 2 onderdelen.
Er wordt uiteengezet hoe ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen tot stand komen, welke de bodembestemmingen zijn, en welke de afwijkingen op de normale zonevoorschriften zijn.

De instrumenten ter verwezenlijking van de ruimtelijke planning worden toegelicht en er wordt stilgestaan bij schade en baten tengevolge van de ruimtelijke planning.
In het luik vergunningen wordt de procedure om een stedenbouwkundige - en verkavelingsvergunning te bekomen uiteengezet.
Speciale aandacht wordt verleend aan de raakvlakken tussen stedenbouwwetgeving en de milieuvergunningsreglementering.
In oefeningen moet de student kunnen determineren of een stedenbouwkundige vergunning vereist is, of en in welke mate deze kan worden toegestaan, en of en in welke mate zonevreemdheid de hernieuwing van een milieuvergunning kan beletten.

Partim GIS
 • Basisprincipes architectuur GeoMedia
 • Kennismaking met de werkomgeving: De geoworkspace, de coördinaatsystemen, gebruikersinstellingen,
 • De verbindingen: de formaten van de databanken, de ini-bestanden, gebruik van geografische filters
 • De kaartweergave: de intelligente legende (stijl, schaalafhankelijkheid, selecteerbaarheid), het gebruik van de master legend en coördinaatsystemen
 • De weergave van alfanumerieke gegevens
 • De dynamische interactie tussen alfanumerieke tabellen en kaartgegevens
 • De analyses: aanmaken van thematische kaart, het uitvoeren van ruimtelijke en alfanumerische bevragingen, ruimtelijke intersecties, aanmaken van bufferzones, geocodering van punten, aanmaken van labels (statische en dynamische), joins
 • De warehouses: de aanmaak van een nieuwe warehouse, de aanmaak van een nieuwe feature class, digitalisatie van objecten, het exporteren naar en importeren van features van andere warehouses
 • De afdruk klaarmaken: de geografische extent, de plotschaal, statische en dynamische layouts, extra plot commando's, gebruik van background en worksheets
Partimoverschrijdend

Er wordt een opdracht gegeven, die in groep wordt uitgewerkt en gepresenteerd.

Begincompetenties
Partim ruimtelijke ordening en mobiliteit
Noties van de ruimtelijke configuratie (mentale kaarten) in Vlaanderen en in België.

Partim wetgeving
Inzicht hebben in de opbouw van de milieuwetgeving.
Het milieurecht kunnen situeren in het geheel van het milieubeleid en in het geheel van het Belgische objectieve recht.
Inzicht hebben in de methodiek en het begrippenarsenaal van het milieurecht.
Weten welke overheidsinstanties betrokken zijn bij het voeren van het milieubeleid in Vlaanderen.

Partim GIS
Basiscomputervaardigheden

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • kent de procedures rond stedebouwkundige verguningen
 • heeft inzicht in de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • kent de reglementering aangaande planning inzake ruimtelijke ordening
 • heeft inzicht in ruimtelijke ordeningsproblematiek, vestigings- en mobiliteitsproblematiek
 • bezit voldoende kennis van vakterminologie
 • heeft inzicht in het GIS-pakket Intergraph
Vaardigheden
Algemeen:
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Documenten kunnen analyseren
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
Specifiek beroepsgericht:
 • kan milieuwetgeving opzoeken
 • kan advies verlenen welke vergunning noodzakelijk is voor een bepaalde activiteit (ruimtelijke ordening/stedenbouw)
 • kan adviseren waaraan een startende onderneming moet voldoen om in orde te zijn met de ruimtelijke ordeningswetgeving
 • kan meehelpen aan de totstandkoming van een bestemmingsplan, een structuurplan en een verkeersplan
 • kan milieurechtspraak begrijpen en ontleden
 • kan kaarten hanteren
 • kan het GIS-pakket Intergraph hanteren
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Milieubewustzijn


Leermaterialen
Partim ruimtelijke ordening en mobiliteit
Syllabus "Ruimtelijke ordening, vestigings- en mobiliteitsproblematiek" te bekomen via de cursusdienst van de Hogeschool Gent.
Publicaties van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AROHM.

Partim wetgeving
Syllabus "Ruimtelijk ordeningsrecht" te bekomen via de cursusdienst.

Partim GIS
Syllabus aangeboden via de electronische leeromgeving.
GIS - pakket
Computer (er is een computerlokaal ter beschikking)

Studiekosten
Partim ruimtelijke ordening en mobiliteit
Syllabus: ca 150 bladzijden aan de gangbare prijs bepaald door de hogeschool.
De excursies gebeuren per fiets .
Mogelijk is een bescheiden bedrag nodig voor het bezoek van een tentoonstelling of voor het bijwonen van voordrachten.
Eventuele kosten verbonden aan publicaties van heet Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (meestal gratis).

Partim wetgeving
Syllabus: ca 115 bladzijden aan de gangbare prijs bepaald door de hogeschool.

Partim GIS
Losse kopies aan de gangbare prijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Individuele studieproblemen kunnen altijd worden besproken met de titularis.

Onderwijsvormen
Partim ruimtelijke ordening en mobiliteit
 • Hoorcollege en leergesprek, met gebruik van de meest moderne hulpmiddelen (computer + beamer, overhead, dvd, video, …)
 • Terreinverkenningen per fiets.
 • Gastspreker(s).
Partim wetgeving
 • Hoorcollege en leergesprek, met presentatie op slide
 • Begeleide oefeningen
 • Werken met wetteksten
Partim GIS
 • Via leergesprek en interactie
 • Coachen bij het maken van oefeningen
Partimoverschrijdende opdracht met presentatie

Evaluatievorm
Partim ruimtelijke ordening en mobiliteit
 • Eerste examzittijd: schriftelijk examen op 30 % van de punten
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen op 30 % van de punten
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examen:
  Eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen op 30 % van de punten
Partim wetgeving
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen op 25 % van de punten en 5 % permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen op 30 % van de punten
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen op 30 % van de punten
Partim GIS
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie op 10 % van de punten
 • Tweede examenzittijd: examen op computer op 10 % van de punten
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: examen op computer op 10 % van de punten
Partimoverschrijdende opdracht: op 30 % van de punten
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie (groepswerk en presentatie) op 30 % van de punten
 • Tweede examenzittijd: nieuwe individuele opdracht op 30 % van de punten
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  Eerste examenzittijd: individuele opdracht (en presentatie) op 30 % van de punten
  Tweede examenzittijd: individuele opdracht op 30 % van de punten
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden