STUDIE MILIEUCOMPARTIMENTEN II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 38.0
Werkcollege [B] 37.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 37.5
Totale studietijd [D] 225
Studiepunten [E] 9
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Annie VAN GOETHEM
Referentie RCBMGI02A00002
 
Trefwoorden
Studie milieucompartimenten II, Water, bodem, grondwater, mestproblematiek, milieutechnologie en milieuwetgeving, Iweto-code: S120 Milieurecht T270 Milieutechnologie

Doelstellingen
Partim Milieutechnologie
 • De aard en herkomst van de meest voorkomende milieuverontreinigende stoffen kennen;
 • Prioriteit verlenen aan preventieve maatregelen;
 • Inzicht hebben in de basistechnieken voor milieusanering;
 • Eenvoudige berekeningen kunnen maken die wijzen op de noodzaak van saneringen;
 • Efficiënt opzoeken van informatie met betrekking tot saneringstechnieken en BBT's;
 • Milieutechnische vakliteratuur kunnen raadplegen tot op een zeker niveau;
 • Inzicht hebben in de algemene mestproblematiek;
 • Een realistische en kritische visie hebben over de milieu-en energieproblemen;
 • Vlot kunnen werken met de technologische aspecten van VLAREM;
 • De link kunnen leggen vanuit dit opleidingsonderdeel naar VLAREM;
 • Milieubelastende activiteiten herkennen en hun invloed op het milieu beschrijven;
 • Analyseresultaten toetsen aan opgelegde normen;
 • Milieubewustzijn aanscherpen;
 • Het belang en de waarde kunnen inschatten van meetgegevens.
Partim Wetgeving
 • Inzicht verwerven in de wetgeving die van toepassing is op de milieucompartimenten water, bodem en grondwater, en mestproblematiek.
 • Opzoeken in het milieuwetboek.
 • Vlot kunnen werken met de milieuwetgeving.
 • De milieuvoorwaarden voor de behandelde milieucompartimenten kunnen opzoeken.
 • Afvalstoffen rapporteren.
 • Milieureglementering toepassen in oefeningen.
 • Nauwgezet werken.
 • Milieubewustzijn aanscherpen.


Leerinhoud
Partim Milieutechnologie

De cursus is thematisch gestructureerd. De verschillende thema's worden voor zover mogelijk op analoge wijze uitgewerkt met telkens aandacht voor de typische problematiek, preventieve maatregelen, en saneringstechnieken. Telkens wanneer processen, bewerking- en verwerkingstechnieken worden besproken wordt indien mogelijk de typische terminologie gebruikt.
Dit is belangrijk om mondelinge en schriftelijke communicatie op alle niveaus binnen het bedrijf en met de omgeving mogelijk te maken. Inhoud van de verschillende delen:
 • Deel "Water": komen aan bod: een overzicht van de belangrijkste waterverontreinigende componenten en hun herkomst, oppervlaktewaterkwaliteit, preventieve maatregelen voor het reduceren van afvalwaterstromen, recyclagetechnieken voor proceswater en waterzuiveringstechnieken voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater. Drinkwaterproductie wordt in een afzonderlijk hoofdstuk besproken.
 • Deel "Bodem en grondwater": komen aan bod: verschillende vormen en bronnen van bodem- en grondwaterverontreiniging, bodemprocessen, preventieve maatregelen, bodemsanering met vooral aandacht voor bodemsaneringstechnieken en beoordeling van de kwaliteit van onderwaterbodems.
 • Deel "Mestproblematiek": komen aan bod: een algemeen beeld van de mestproblematiek en de verschillende mestverwerkingsinstallaties.
Om de studenten de mogelijkheid te geven de leerstof aan de praktijk te toetsen worden er in de loop van het academiejaar verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd. Tijdens de bedrijfsbezoeken wordt het veiligheid - en milieubewustzijn gestimuleerd alsook de kritische ingesteldheid en de accuratesse.
Mogelijke bedrijfsbezoeken:
 • een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
 • een drinkwaterproductiecentrum;
 • een bedrijf met een klassieke waterzuiveringsinstallatie met de klemtoon op hygiëne;
 • bedrijven met andere types van waterzuiveringsinstallaties met de klemtoon op veiligheid;
 • een mestverwerkingsinstallatie;
 • een centrum voor grondrecyclage.
Partim Wetgeving

De milieuvoorwaarden voor de componenten water, bodem en grondwater, en mestproblematiek worden uiteengezet.
Er wordt voortdurend gewerkt met het wetboek.
De wetgeving wordt toegepast in oefeningen.
De studenten moeten de milieuvoorwaarden voor een onderneming kunnen bepalen.

Begincompetenties
Partim milieutechnologie
 • Chemicaliën in een welbepaalde groep kunnen situeren.
 • Vlot aflezen en interpreteren van verschillende tabellen o.a. het periodiek systeem, tabel met elektrodepotentialen, tabel met zuur-baseconstanten;
 • Inzicht hebben in elementaire fysische en chemische begrippen;
 • Inzicht hebben in eenvoudige chemische reacties;
 • Inzicht hebben in de chemische en fysische eigenschappen van de meest voorkomende productgroepen;
 • Fysische begrippen, termen en grootheden die frequent worden gebruikt in de milieutechnologie en in de milieuwetgeving kennen, begrijpen en interpreteren;
 • Eenvoudige berekeningen kunnen maken met die fysische grootheden (o.a. druk, temperatuur, volume, vermogen, energie…) en chemische parameters (o.a. pH) die belangrijk zijn in milieutechnologie;
 • Inzicht hebben in de chemische en fysische bewerkingen (methoden zoals destillatie, absorptie, ..) die gebruikt worden in de procestechnologie en in het bijzonder in de milieutechnologie.
Partim wetgeving
 • Inzicht hebben in de opbouw van de milieuwetgeving.
 • Het milieurecht kunnen situeren in het geheel van het milieubeleid en in het geheel van het Belgische objectieve recht.
 • Inzicht hebben in de methodiek en het begrippenarsenaal van het milieurecht.
 • Weten welke overheidsinstanties betrokken zijn bij het voeren van het milieubeleid in Vlaanderen.
 • Kunnen opzoeken welke vergunningen noodzakelijk zijn voor een bepaalde milieubelastende activiteit, en aan welke verplichtingen er moet worden voldaan voor de aanvraag van de vergunning.


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • heeft goed inzicht in milieutechnologische begrippen
 • bezit basiskennis voor het verwerven van inzicht in de technologische processen
 • heeft inzicht in de bronnen van de milieuverontreiniging en de effecten ervan op het milieu
 • heeft inzicht in de verspreiding van milieuverontreiniging binnen de verschillende compartimenten
 • heeft inzicht in de chemische, fysische en toxicologische eigenschappen van de meest voorkomende productgroepen
 • heeft kennis van saneringstechnieken
 • heeft grondige kennis van milieuwetgeving
 • bezit voldoende kennis van vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
Specifiek beroepsgericht:
 • kan milieuwetgeving opzoeken
 • kan aan de hand van gegeven milieukenmerken een analyse maken van mogelijke vervuilingsbronnen
 • kan in grote lijnen adviseren aangaande de toe te passen milieutechnologie
 • kan adviseren welke instantie een probleem technisch kan oplossen
 • kan advies verlenen over productontwikkeling, milieuvriendelijke productieprocessen en producten
 • kan adviseren aangaande het voeren van een preventief milieubeleid
 • kan advies verlenen aangaande de toepasselijke exploitatievoorwaarden voor een bepaalde activiteit
 • kan advies verlenen aangaande de best beschikbare technieken om milieuhinder te voorkomen of te reduceren
 • kan adviseren waaraan een startende onderneming moet voldoen om in orde te zijn met de milieureglementering
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Milieubewustzijn


Leermaterialen
Syllabus: "Technologie milieucompartimenten Deel II" te bekomen via de cursusdienst.
Syllabus: "Wetgeving milieucompartimenten Deel II" te bekomen via de cursusdienst.

Studiekosten
Syllabus "Wetgeving milieucompartimenten Deel II": ca. 100 pagina's tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.
Syllabus "Technologie milieucompartimenten Deel II": ca. 260 pagina's tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.
Kosten verbonden aan de studie-uitstappen.

Studiebegeleiding
Individuele studieproblemen kunnen altijd worden besproken met de titularis.

Onderwijsvormen
Partim milieutechnologie
 • Hoorcollege
 • Leergesprek: het is de bedoeling door middel van vraag en antwoord, de studenten intens te betrekken bij de les, hun kennis uit te breiden en begrippen te verduidelijken.
 • Begeleide oefeningen: de studenten krijgen oefeningen opgegeven die bondig worden voorbereid in de les. Ze moeten die individueel trachten op te lossen en daarna worden de oefeningen klassikaal uitgelegd en besproken.
 • Bedrijfsbezoeken: er dient na het bezoek een verslag te worden opgemaakt, individueel of in groepjes van 2 studenten.
 • Er is aandacht voor begeleid zelfstandig leren: de studenten krijgen oefeningen, die ze in groep dienen op te lossen; de oplossing wordt ten aanzien van de lector verdedigd en geargumenteerd.
Partim wetgeving
 • hoorcollege met presentatie op slide
 • leergesprek
 • begeleide oefeningen
 • werken met wetteksten
 • er is aandacht voor begeleid zelfstandig leren: de studenten krijgen oefeningen, die ze in groep dienen op te lossen; de oplossing wordt ten aanzien van de lector verdedigd en geargumenteerd.


Evaluatievorm
Partim Milieutechnologie: 75 % van het totaal aantal punten
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 80% en permanente evaluatie 20% (quotering van verslagen van de bedrijfsbezoeken en van de verwerking van opdrachten)
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%.
Partim wetgeving: 25 % van het totaal aantal punten
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 90% en permanente evaluatie 10% (quotering van de oefeningen in het kader van het begeleid zelfstandig leren)
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van examens:
  eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%.
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden