AANVULLINGEN ORGANISCHE CHEMIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 110
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul VANHEE
Referentie IKINWE02O50569
 
Trefwoorden
Aanvullingen organische chemie

Doelstellingen
Het valt niet altijd direct op, maar veel organische verbindingen bezitten verschillende driedimensionale vormen. Sommige gaan continu in elkaar over, andere zijn stabiel in de tijd. In de natuur komt dikwijls slechts één vorm voor. Gebruik van één zo'n vorm is ook voor de synthetische industrie (bij geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen,...) efficiënter en geeft minder belasting voor het milieu. De studenten die een opleiding volgen met chemische grondslag (chemie, biochemie, textiel, landbouw) dienen terdege inzicht te hebben in deze ruimtelijke structuur van verbindingen.
In een tweede deel wordt dieper ingegaan op de mechanismen die optreden bij de synthese van en omzettingen tussen verbindingen. De student(e) moet een grondige kennis hebben van de wetmatigheden en modellen, zodat hij /zij in staat is om door deductief en logisch denken andere organische syntheseproblemen aan te pakken.
        


Leerinhoud
Theorie
        Stereochemie :
        Conformeren en stereo-isomeren : algemene begrippen
        Toepassingen in enkele specifieke domeinen (alg. org. chemie, biochemie)
        Reactiviteit van functionele groepen :
        Reactiviteit van de carbonylgroep : aldehyden en ketonen, acylverbindingen;
        Reactiviteit in onverzadigde systemen : alkenen, aromatische verbindingen;
        Reacties aan alkylhalogeniden en alcoholen (substitutiereacties).
Praktische oefeningen :
        Meer diepgaande voorbeelden i.v.m. chemische omzettingen, synthese en zuivering van het reactieproduct.


Begincompetenties
De student moet een voldoende kennis hebben van de basis organische chemie.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursussen beschikbaar
Theorie : "Aanvullende Organische Chemie", Vakgroep Chemie, ong. 130 blz.
Praktische oefeningen: 'Labo Organische Chemie", Vakgroep Chemie, ong. 75 blz.
Verduidelijkingen en achtergrondinformatie, die tijdens de les worden gegeven, dienen door de student (naar eigen inzicht) zelf genoteerd te worden en vormen
Cursus gebaseerd op "Organische Chemie", Prof. H.E. Hilderson, IHR-CTL, 1990 (met akkoord)
Bijkomende (facultatieve) literatuur:
De werken vermeld bij 'Chemie' 2e jaar kand. Ing. (zie I2KA041)
'Advanced Organic Chemistry', J. March; Publi. Wiley & Sons, 1992
'A Textbook of Practical Organic Chemistry', A. Vogel; Publ. Longman.


Studiekosten
Theorie: cursus ong. € 3,20
Oefeningen: labojas, veiligheidsbril, spatel (gezamelijke kost met andere opleidingsonderdelen) (± € 37)
Praktijknota's: (zelfde nota's als bij I2KA041)


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Tijdens contacturen: hoorcollege (+illustratie met molecuulmodellen) en geleide (theoretische en praktische) oefeningen.
Buiten contacturen : na de meeste hoofdstukken zijn extra probleemstellingen voorzien, waarbij het inzicht in de behandelde begrippen en theorieën kan aangescherpt worden. Van de student wordt verwacht dat hij deze theoretische oefeningen zelfstandig maakt ter voorbereiding van het examen.


Evaluatievorm
Theorie (schriftelijk examen) : 57%
Schriftelijk examen na afloop van cursus : open vragen m.b.t. en oefeningopgaven uit cursus en lesnota's (4/5) en niet-geziene toepasselijke oefening (1/5)
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 43%
Quotatie uitgemiddeld over jaarprestaties.OP-leden
Paul VANHEE