STATISTIEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze bouwkunde
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze chemie
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektromechanica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektronica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 110
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ann DE BODT
Referentie IKINWE02A04103
 
Trefwoorden
Statistiek

Doelstellingen
Kennis van elementaire begrippen uit de kansleer;
Kennis van de belangrijkste waarschijnlijkheidsverdelingen;
Hypothesen kunnen opstellen en controleren;
Het verwerken van metingen en waarnemingen;
Proefopzetten leren maken;
Basis voor kwaliteitscontrole.

Leerinhoud
In het eerste deel wordt de kansleer besproken en een kort overzicht gegeven van de beschrijvende statistiek: het ordenen van data en de grafische voorstelling ervan.
In het tweede deel worden de voornaamste discrete en continue theoretische distributies behandeld.
Daarna volgen drie onderwerpen die we toegepaste statistiek kunnen noemen: testen van hypothesen en regressieanalyse. De nadruk wordt gelegd op de praktische toepassingen. Theoretische beschouwingen worden zoveel mogelijk achterwege gelaten.
Grafische voorstelling van gegevens, verloop van distributies, hypothese-testing en regressie wordt verduidelijkt aan de hand van het statistiek programma SGPLUS.

Begincompetenties
Noties statistiek secundair onderwijs.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Nota's "Statistiek" - ongeveer 120 blz.
Standaardwerken over elementaire en toegepaste statistiek ter inzage voor de studenten. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een softwarepakket SGPLUS.

Studiekosten
Nota's beschikbaar, kostprijs à rato van het aantal bladzijden, ongeveer € 5.

Studiebegeleiding
Uitleg over de cursus na de les of op afspraak.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en geleide oefeningen.

Evaluatievorm
Theorie: schriftelijk examen.
Oefeningen: een 2-tal testen in de loop van het academiejaar. De data worden vastgelegd in samenspraak met de studenten.
Schriftelijk examen : theorie : 8/11 - oefeningen : 3/11

OP-leden
Annie CLEMENT