AANVULLINGEN CHEMIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 63.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Greta DIRICKS
Referentie IBIWCH01A00002
 
Trefwoorden
Aanvullingen chemie

Doelstellingen
'Aanvullingen Chemie I' volgt op 'chemie I' en is een noodzakelijk opleidingsonderdeel inzake de grondige verwerving van theoretische inzichten en praktische vaardigheden iin verband met algemene en anorganische chemie én organische chemie.
In dit 1e partim worden -aanvullend en complementair ten opzichte van de cursus 'chemie I' -een aantal items opgenomen die moeten toelaten de basiskennis te verruimen en de praktische vaardigheden te vergroten. De student verwerft aldus de nodige theoretische- en praktische kennis om op een adequate wijze het erop volgende opleidingsonderdeel 'aanvullingen chemie II' aan te vatten.

Leerinhoud
Fenomenologie en reacties bij omzetting van materie zowel in gasvormige-, vloeibare en vaste fase als in opgeloste toestand.
Stochiometrie. Oplossings- en neerslagprocessen. (Redox)reacties in waterige oplossing. Reactiekinetiek. Basiskennis van chemische- en fysische identificatie en synthese. Basiskennis van kristallisatie, destillatie en extractie.

Begincompetenties
Zie eindcompetenties 'Chemie I'

Eindcompetenties
Algemene competenties :
De student is in staat om een opdracht hetzij individueel hetzij in kleine groep te organiseren, te analyseren, uit te voeren en naderhand te rapporteren.

Wetenschappelijke competenties:
De student beheerst de mogelijkheid om chemische berekeningen inzake algemene- en anorganische chemie - én organische chemie vlot toe te passen.

Technische competenties:
De student beheerst de nodige praktische vaardigheden inzake meer specifieke laboratoriumtechnieken.

Leermaterialen
'Aanvullingen oefeningen algemene en anorganische chemie I' I. De Jaegher
'Theoretische en praktische oefeningen algemene en anorganische chemie' I. De Jaegher
'Aanvullingen oefeningen organische chemie I' G. Diricks

Studiekosten
Cursus: € 6
Labojas en spatel: € 30

Studiebegeleiding
Steeds mogelijkheid tot een persoonlijke afspraak met de lesgevers.
Na de meeste oefeningen zijn extra vraagstukken voorzien waarbij het inzicht in de behandelde begrippen kan getest worden.

Onderwijsvormen
Praktische en theoretische oefeningen

Evaluatievorm
Permanente evaluatie + gequoteerde oefeningen tijdens het jaar: 100%

OP-leden
Ilse De Jaegher
Greta Diricks