GRAFISCHE TECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 38.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 80
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roger VANDENMEERSSCHAUT
Referentie IBIWCH01A00001
 
Trefwoorden
Grafische Technieken, 3d modeling

Doelstellingen
Zelfstandig leren aanpakken van 3D tekenproblemen. Inzicht verwerven in de tweedimensionale voorstelling van ruimtelijke elementen en dit in twee richtingen.
Planlezen en -tekenen op tekenblad. 3D tekenen met het programma Solid Edge, en genereren en vervolledigen van 2D tekeningen, rekening houdend met alle regels en normalisatie.
Uitgaande van aanzichten een 3D model kunnen opbouwen.

Leerinhoud
Aan de hand van de te interpreteren tekeningen komen volgende elementen aan bod :

• Gebruik en interpretatie van technische normen.
• Projectiemethodes, lijnsoorten, titelhoek, stuklijst.
• Ruimtelijk inzicht, met de nadruk op het ruimtelijk voorstellen vanuit 2D-tekeningen.
• Principes van logische bemating, maattoleranties, passingen, oppervlakteruwheden.
• Doorsneden : soorten, interpretatie
• Vereenvoudigde voorstelling (schroefdraad)
• Samenstellingstekeningen

Bij het tekenen van mechanische stukken op computer (Solid Edge) belichten we volgende elementen:

• tekenomgeving instellen
• maken van schetsen en plaatsen van constraints
• extrude en revolve met opties
• afrondingen, afschuiningen, maken van boringen met en zonder schroefdraad
• aanpassen en tussenvoegen van features
• genereren van 2D tekeningen, vervolledigen, bemating aanbrengen, toleranties
• Automatisch genereren van doorsneden en detail aanzichten
• Uitgaande van 2D tekeningen een 3D model opbouwen
• Samenstellen van parts tot een assembly
• Analyse van de vrijheidsgraden van een assembly


Begincompetenties
Het gebruik van de PC en het operatingsystem “Windows”.

Eindcompetenties
ATC2/3/5 SC5
Na het doorlopen van de cursus dient de student is staat te zijn mechanische ontwerpproblemen op te sporen in bestaande elektromechanische ontwerpen, deze te analyseren gebruik makend van de analyse tools die daarvoor geboden worden in een 3D tekenpakket en een oplossing voor te stellen.

De student dient ook in staat te zijn om op zelfstandige basis een technisch ontwerp ruimtelijk voor te stellen en uitgaande van deze ruimtelijke voorstelling 2D werktekeningen te maken die gebruikt kunnen worden bij het produceren van de onderdelen van het ontwerp.

Uitgaande van de opgedane competenties in de Solid Edge tekenomgeving, deze opgedane kennis en competenties te kunnen toepassen in een andere 3D tekenomgeving nadat de verschillen in interface verklaard zijn. De student dient ook in staat te zijn om externe hulpmiddelen te kunnen gebruiken zoals onderdelenbibliotheken die aangeboden worden door toeleveringsbedrijven, of gespecialiseerde ondernemingen.

In staat zijn om een bewegingssimulatie te realiseren van een visuele voorstelling volgens de nog beschikbare vrijheidsgraden van de samenstelling.

Een basisvaardigheid 3D tekenen verwerven gekoppeld met een inzicht in 2D tekeningen en de normalisatie en regelgeving. De juiste normalisatie kunnen terugvinden en kunnen toepassen. De Solid Edge tekenomgeving kunnen aanpassen aan de normalisatie die in België gebruikelijk is.Leermaterialen
Belgische normen voor mechanisch tekenen.
Basiscursus Solid Edge voor het onderwijs, CARDS Engineering
Werkmap/Vademecum CRITTO Commissie Ruimtelijk Inzicht, Technisch Tekenen en Ontwerpen


Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 30.0 EUR
Cursus Solid Edge, Werkmap/Vademecum technisch tekenen

Studiebegeleiding
Individuele opvolging van de student, problemen worden opgevangen tijdens de lestijd.
Studenten kunnen het tekenpakket Solid Edge thuis installeren en gebruiken.

Onderwijsvormen
Geleide interpretatie van tekeningen, met aanleren van de normen en regels.
Theorie en begeleiding bij het tekenen op computer.

Evaluatievorm
Theorie (mondeling/schriftelijk examen) : 0 %
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 100 %
1/3 permanente evaluatie op de oefeningen in Solid Edge.
1/3 wordt gevormd door een praktisch examen dat erin bestaat de opgedane kennis omtrent het programma, normalisatie,…. op kort tijdsbestek te bewijzen door middel van het maken van een volledige tekening. Hierbij dienen de aanzichten, doorsneden, maataanduiding, … correct te worden voorgesteld.
1/3 wordt ingevuld door de quotatie op het tekeninglezen en de interpretatie van de opgegeven tekeningen


OP-leden
Titularis ROGER VANDENMEERSSCHAUT
Medewerkers JAN VAN CAMPENHOUT