CONSTRUCTIE V GEBOUWEN EN CAD II
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 63.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ignaas VANDENBRUWANE
Referentie IBIWBO01A00012
 
Trefwoorden
Woning, appartement, structuur, constructie, bouwmaterialen, bouwelementen, moduleren, uitwerking, detaillering, concept, ontwerpen, plannen, computer aided design

Doelstellingen
Inzicht verschaffen in de constructieve opbouw en uitwerking van een gebouw aan de hand van constructiedetails. De verschillende fasen, die doorlopen worden bij het ontwerp, uitvoering en oplevering van een constructie worden belicht. Hierbij wordt de aansprakelijkheid (rechten en plichten) van de architect, landmeter, ingenieur, bouwheer, aannemer en onderaannemer toegelicht. De verschillende bouwmethodes en hun toepassingsgebied worden besproken en geanalyseerd. Het kunnen lezen en uittekenen van elementaire bouwkundige plannen: grondplan, situatieplan, doorsneden, aanzichten, details,….Elementaire landmeetkundige plannen kunnen lezen en uittekenen. Kennis en vaardigheid verwerven in het toepassen van een geavanceerd computerondersteunend ontwerp in 2D of 3D.

Leerinhoud
Deel 1:
Totstandkoming van de verschillende contracten en de administratieve formaliteiten.
Deel 2:
Rechten en plichten van de betrokken partijen bij het ontwerp, uitvoering en oplevering van een constructie.
Deel 3:
Bouwmethodes en toepassingen.
Deel 4:
Terrein- en grondonderzoek.
Deel 5:
Planopbouw: grondplan, situatieplan, doorsneden, aanzichten, details,….
Deel 6:
Funderingstypes: fundering op staal, valse putten, palen, slibwanden…
Deel 7:
Kelders: prefab en ter plaatse uitgevoerd.
Deel 8:
Draagvloeren: uit verschillende materialen en verschillende types
Deel 9:
Muren, gevels, metselwerk, regendoorslag, vochtafvoer
Deel 10:
Isolatie van bouwelementen.
Deel 11:
Plat dak en hellend dak : soorten en opbouw; regenwaterafvoer en riolering
Deel 12:
Vermijden van koudebruggen, inwendige condensatie.

Practica: computerondersteunend ontwerp in 2D / 3D.

Begincompetenties
Elementaire wiskundige en fysische berekeningen kunnen uitvoeren. Elementaire basisprincipes van het computerondersteunend tekenen, begrijpen en kunnen toepassen bij het uitwerken van een 2D-ontwerp.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Nederlandstalige syllabus.
Optioneel: Neufert Bauentwerfslehre (Duits/Engels) CAD-software wordt ter beschikking gesteld in het atelier.

Studiekosten
Nederlandstalige syllabus.

Studiebegeleiding
Begeleiding van studenten: de lesgever of zijn/haar medewerkers zijn tijdens of tussen de hoorcolleges bereikbaar voor uitleg. Vakgebonden problemen kunnen ook op afspraak met de betrokken docent en/of zijn medewerkers besproken worden. Er is begeleiding tijdens de practica.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met de mogelijkheid tot vraagstelling. Begeleide atelieroefening.

Evaluatievorm


OP-leden
Ignaas Vandenbruwane