INFORMATICA I
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 13.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 85
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Geert VAN HOOGENBEMT
Referentie IBIWBO01A00011
 
Trefwoorden
Informatica, P170, P175, T120

Doelstellingen
De opleidingsonderdelen Informatica I & II vormen de industrieel ingenieur tot een professioneel programmeur die de algemene principes van moderne programmeertalen kan toepassen. Abstracte datatypering is hem niet vreemd. Hij kent de basis van de werking van een computer. De aangeleerde grondbeginselen kan hij later makkelijk toepassen in andere talen, waaronder diegene die gebruikt worden in allerlei software- of toepassingspakketten, en in andere omstandigheden, bijvoorbeeld PLC-sturing. Bovendien ontwikkelt hij door het leren programmeren zijn analytisch vermogen, leert hij problemen zelf oplossen en hiervoor correcte oplossingen formuleren.
Het opleidingsonderdeel legt ook de basis voor Informatica II en voor Gegevensverwerking.

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee blokken.
Eén deel besteedt aandacht aan zowel hardware- als software-beginselen van de computerwerking.
Het andere deel zet de eerste stappen tot algoritme-opbouw. De basisprincipes van gestructureerd programmeren (sequentie, iteratie, selectie) en van gegevensstructuren (variabelen, tabellen) komen aan bod. De gebruikte programmeertaal is C++.

Begincompetenties
Wetenschappelijke basiscompetenties verworven in het secundair onderwijs.

Eindcompetenties
Wetenschappelijke competenties [AWC1]
        De student is in staat om een eenvoudig probleem te analyseren en te structureren en dit te vertalen naar een computerprogramma.

Techische competenties [ATC3, ATC5]
        De student is in staat om zelfstandig een eenvoudig programma op te stellen, te testen en uit te voeren.
        De student heeft inzicht in de basiswerking van een computer en zijn periferie.

Specifieke competenties [SC3, SC6]
        De student is in staat om eenvoudige programmeertechnieken te verwerven en toe te passen.
        De student heeft inzicht in de architectuur, de werking en de componenten van een eenvoudig computersysteem.Leermaterialen
Informatica, basiskennis en inleiding tot programmeren in C++ (J. Cnops - G. Vanhoogenbemt)
Ter aanvulling zijn boeken over de behandelde onderwerpen ter beschikking in de bibliotheek. De lesgevers bieden voorbeeldprogramma's en oefeningen aan op het intranet van de vakgroep.

Studiekosten
€ 10 (cursus en kopies labo-opdrachten)

Studiebegeleiding
Monitoraat en uitleg op afspraak.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges.
Labo: zelfstandig werk aan een individuele PC.

Evaluatievorm
Theorie: schriftelijk examen (73%)
Labo: permanente evaluatie, gequoteerde oefeningen en testen (27%)

OP-leden
Vakgroep Informatica