CHEMIE II
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 85
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jean DE BRUCKER
Referentie IBIWBO01A00009
 
Trefwoorden
Organische Chemie

Doelstellingen
In het tweede jaar komt de organische of koolstofchemie aan bod. Levende materie, sommige materialen, geneesmiddelen en vele andere producten zijn immers opgebouwd uit verbindingen met koolstof als hoofdelement.
Vooreerst wordt de basiskennis van de organische chemie bijgebracht. De studenten dienen een besef te hebben van de opbouw en de benaming van de diverse (klassen van) verbindingen, dienen de (organisch-) chemische basisprincipes en wetmatigheden te kennen en moeten een inzicht hebben in de omzettingsmogelijkheden tussen de klassen. Dit alles moet zowel theoretisch als tijdens de oefeningen kunnen worden toegepast.
In een tweede deel wordt de student(e) bewust gemaakt van het belang van de organische chemie in het leven van alledag. De bespreking van enkele vrij courante organische verbindingen in de diverse beroepsgebieden dient dit te ondersteunen. Er wordt echter ook kort gewezen op de complexiteit van vele (organisch-) chemische milieus, waaruit een beoogde verbinding slechts door doorgedreven analyse kan worden afgezonderd en/of geïdentificeerd.

Leerinhoud
Theorie
Koolwaterstoffen, functionele groepen en naamgeving; polariteit, zuur-base gedrag, elektronenverdeling, structuureffecten; soorten organische reacties; eenvoudige functie-omzettingen; bespreking van enkele courante organische verbindingen; overzicht structuuranalyse en scheidingsmethodes.
Theoretische oefeningen
Hier worden de basisbegrippen en de concepten uit de theoriecursus verder getraind en eigen gemaakt aan de hand van talrijke voorbeelden en oefeningen.

Begincompetenties
De student moet voldoende kennis hebben van de algemene en anorganische chemie. De specifieke problematiek i.v.m. organische verbindingen en molecules wordt echter vanaf het begin aangebracht.

Eindcompetenties
In staat zijn om kritisch, creatief en wetenschappelijk te denken en te redeneren.
In staat zijn om algemeen wetenschappelijke inzichten toe te passen op wetenschappelijke problemen.

Leermaterialen
Cursus beschikbaar.
'Organische Chemie', Vakgroep chemie; meest recente uitgave; ong. 110 blz.
Verduidelijkingen en achtergrondinformatie, die tijdens de les worden gegeven, dienen door de student (naar eigen inzicht) zelf genoteerd te worden en vormen mee het studiemateriaal.
Cursus gebaseerd op "Organische Chemie", Prof. H.E. Hilderson, I.H.R.-C.T.L., 1990 (met akkoord).

Bijkomende (facultatieve) literatuur:
*"Introduction to Organic Chemistry", Streitwieser, Publ. Mc Millen, 1992
*"Organic Chemistry", Volhardt; Publ. Frieman, 1997
*"Organic Chemistry", Solomons; Publ. Wiley & Sons.
*"A Textbook of Practical Organic Chemistry", A. Vogel; Publ. Longman.

Studiekosten
Cursus ong. € 2,70


Studiebegeleiding
Na de meeste hoofdstukken zijn extra probleemstellingen voorzien, waarbij het inzicht in de behandelde begrippen en theorieën kan aangescherpt worden. Studenten kunnen, na afspraak, individueel of in groep, bij de betrokken docent terecht voor bijkomende uitleg en/of oefeningen.

Onderwijsvormen
Tijdens contacturen: hoorcollege en geleide theoretische oefeningen.
Buiten contacturen: na de meeste hoofdstukken zijn extra probleemstellingen voorzien, waarbij het inzicht in de behandelde begrippen en theorieën aangescherpt wordt. Van de student wordt verwacht dat hij deze theoretische oefeningen zelfstandig maakt ter voorbereiding van het examen.

Evaluatievorm
Theorie : 84 % : schriftelijk examen na afloop van cursus : open vragen en oefeningenopgaven m.b.t. de cursus en de lesnota's.
Theoretische oefeningen (permanente evaluatie en test): 16 %

OP-leden
Jan DEBRUCKER