FYSICA I
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 38.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antoine VAN ALBOOM
Referentie IBIWBO01A00008
 
Trefwoorden
algemene fysica, trillingsleer, mechanische en elektromagnetische golven, optica, fysische instrumentatie

Doelstellingen

Theorie:
Enerzijds zijn machines, apparaten, constructies en gebouwen onderhevig aan allerlei trillingen. Ook de deeltjes (atomen en moleculen) in stoffen voeren voortdurend trillingsbewegingen uit die de macroscopische eigenschappen van de materialen mede bepalen. Anderzijds vormt de snelle overdracht van informatie door middel van elektromagnetische golven mede de basis van onze huidige communicatiemaatschappij. Een grondige en uitgebreide studie van trillingen en golfverschijnselen is bijgevolg een onmisbaar onderdeel in de opleiding tot een volwaardig industrieel ingenieur.

Practicum:
Het practicum fysica is een vakoverschrijdend gebeuren waarin studenten concrete praktische opdrachten uit meerdere disciplines van de bacheloropleiding uitvoeren. De studenten leren de nauwkeurigheid van metingen en berekende resultaten kritisch beoordelen, leren resultaten correct te interpreteren, leren duidelijke besluiten te formuleren en leren degelijk te rapporteren binnen een vooropgestelde termijn zoals dit later ook in hun werkomgeving geëist wordt.Leerinhoud

Theorie:
Enkelvoudige trillingen
Samenstellen van trillingen
Verwante trillingsvormen
Algemene golfeigenschappen
Geluidsgolven
Elektromagnetische golven
Fourieranalyse

Practicum:
Bewegingsleer
Statica en dynamica
Warmteleer
Vloeistoffen en gassen
Elektromagnetisme
Trillingen
GolvenBegincompetenties
Eindcompetenties van de fysica van het secundair onderwijs

Eindcompetenties
Theorie:
Algemeen wetenschappelijke competenties [AWC1,AWC2,AWC3]
De student moet in staat zijn om eenvoudige relevante fysische problemen op een adequate manier op te lossen en er efficiënt kunnen over communiceren.

Practicum
Algemeen wetenschappelijke competenties [AWC1,AWC2,AWC3,AWC4]
De student moet in staat zijn om eenvoudige wetenschappelijk-technische problemen op een adequate manier op te lossen en er efficiënt kunnen over communiceren en rapporteren.
De student moet in staat zijn om zich op een adequate wijze te informeren over de uit te voeren opdrachten.

Algemeen technische competenties [ATC1,ATC3]
De student moet in staat zijn om eenvoudige wetenschappelijk-technische problemen vanuit de relevante disciplines van de exacte en toegepaste wetenschappen te begrijpen en toe te lichten.
De student moet in staat zijn om zelfstandig opdrachten en experimenten uit te voeren en mondeling en schriftelijk verslag te geven.

Algemene competenties [AC1]
De student moet in staat zijn om opdrachten en experimenten in teamverband uit te voeren.

Leermaterialen
Cursussen zijn beschikbaar. Zij kunnen echter aangevuld worden met persoonlijke notities en oefeningen.
Theorie Fysica Deel 1.
Laboratorium Fysica deel 1.
Auteurs : Vakgroep Fysica.
Handboeken staan ter beschikking in de bibliotheek.
Website: Fysica INWE.

Studiekosten
Ongeveer € 12 voor de aanschaf van de cursussen en 10 € voor de aanschaf van eigen projectmateriaal.

Studiebegeleiding
Tijdens het academiejaar is elke lesweek monitoraat voorzien op een vast tijdstip dat ingebouwd zit in het lessenrooster van de studenten. Ook kan op afspraak uitleg verstrekt worden. Voor zelftesten, opgeloste oefeningen, mogelijke examenvragen en nog veel meer kunnen de studenten terecht op de website van de vakgroep en/of een elektronische leeromgeving.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met demonstraties en oefeningen.
In het practicum worden de proeven door de studenten uitgevoerd.

Evaluatievorm
Theorie (schriftelijk examen) : 57 %
Practicum (permanente evaluatie) : 43 %

OP-leden
Vakgroep Fysica