WISKUNDE II
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 38.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Hugo DE SMET
Referentie IBIWBO01A00007
 
Trefwoorden
lineaire algebra, ruimtemeetkunde, analyse

Doelstellingen
Wiskunde is een essentieel onderdeel van een ingenieursopleiding. Naast het verscherpen van de kritische denkwijze, zijn de verworven competenties noodzakelijk voor de toepassingen in andere vakken.

Leerinhoud
In het deel 'LINEAIRE ALGEBRA' wordt gestart met matrixrekenen. Daarna worden stelsels van lineaire vergelijkingen besproken. Verder worden eigenwaarden en eigenvectoren behandeld met onder andere toepassingen uit meetkunde, statistiek en sterkteleer.

In het deel 'RUIMTEMEETKUNDE' worden de verschillende coördinatenstelsels in de ruimte besproken. Verder worden rechte, vlak, bolopppervlak, cirkel en algemene tweedegraadsoppervlakken behandeld.

De module 'REELE ANALYSE' legt zich toe op toepassingen van enkelvoudige, dubbel- en tripelintegralen en het begrip lijnintegraal. Functies van meerdere veranderlijken komen tevens aan bod.

De module 'COMPLEXE ANALYSE' heeft onder andere als onderwerpen het begrip analytische functie en complexe lijnintegraal.

Begincompetenties
De student moet in staat zijn praktische problemen binnen het domein van het opleidingsonderdeel 'WISKUNDE I' adequaat te analyseren, te interpreteren en kritisch op te lossen.

Eindcompetenties
De student moet in staat zijn de theoretisch aspecten uit de leerinhoud, in eigen woorden, maar op een correcte en kritische manier weer te geven.

De student moet in staat zijn om praktische problemen, binnen het domein van de leerinhoud, te analyseren, op te lossen en de oplossing correct te interpreteren.

Leermaterialen
Cursus WISKUNDE II

Studiekosten
€ 5

Studiebegeleiding
Uitleg van docenten onmiddellijk na de les of op afspraak.

Monitoraat.

Elektronisch: http://docent.hogent.be/~adb603/wis/
(extra opgaven met tips voor oplossing en uitgewerkte oplossing op website)

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges

Oefeningen: klassikaal geleide oefeningen

Evaluatievorm
Theorie: schriftelijk examen.

Oefeningen: een tweetal testen in de loop van het semester.
De data worden vastgelegd in samenspraak met de studenten.

Wegingscoëfficiënt: theorie: 2/3, oefeningen: 1/3

OP-leden
Vakgroep wiskunde