CHEMIE I
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 38.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jean DE BRUCKER
Referentie IBIWBO01A00003
 
Trefwoorden
Chemie

Doelstellingen
Het vak chemie wil een grondig inzicht bieden in de atomaire/moleculaire opbouw, fenomenologie en reacties bij omzetting van materie en dit zowel in gasvormige, vloeibare fase, vaste fase als in opgeloste toestand.
De fundamentele concepten en modellen, basisprincipes, chemische wetmatigheden en aanverwante berekeningsmethoden moeten inhoudelijk beheerst en tevens vlot kunnen toegepast worden.

Competenties
  • Studenten moeten in staat zijn om inzicht te verwerven in fundamentele concepten, - basisprincipes en chemische wetmatigheden en moeten in staat zijn links te leggen tussen deze verschillende aspecten en vooral deze kunnen toepassen in zowel theoretische probleemstellingen als in praktijkgerichte oefeningen.
  • Studenten moeten in staat zijn om vakoverschrijdende deelaspecten op een correcte wijze te integreren in het gedoceerde partim (algemene en anorganische chemie).
  • Zij moeten oefeningen/ proeven op een exacte manier kunnen uitvoeren waarbij de nodige aandacht besteed wordt aan de criteria nauwkeurigheid en juistheid. De resultaten moeten vervolgens kunnen geïnterpreteerd worden met aandacht voor mogelijke foutenbronnen. Tenslotte moeten de resultaten en besluiten op een correcte en wetenschappelijke wijze gerapporteerd worden.
  • Tijdens de practica moeten de studenten de basisvaardigheden en - manipulaties beheersen en tevens wordt gepoogd de samenwerking tussen de studenten te bevorderen door bepaalde oefeningen in kleine groepjes te laten uitvoeren.


Leerinhoud
Atoom- en elektronenstructuur. Chemische binding (VSEPR, hybridisatie, M.O.) en afgeleide begrippen.
Gasvormige- en gecondenseerde fasen.
Oplossingsprocessen en aanverwante karakteristieken, reacties in waterige oplossing, volumetrie. Het chemisch evenwicht in de gasfase en evenwichtssystemen in oplossing (zuur-base, redox).
Oplosbaarheids- en complexvormingsevenwichten.
Electrochemische basisprincipes, galvanische cellen, pH-metingen en elektrolysefenomenen.
In de bijbehorende praktische oefeningen worden een aantal van deze basisbegrippen geïllustreerd en getoetst aan de praktijk.


Begincompetenties
In principe start de cursus met de beginselen van de algemene en anorganische chemie. Het is echter een pluspunt wanneer de basiskennis reeds verworven is.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus "Chemie": 350 blz. - 1999
Bronnen te raadplegen in de bibliotheek: o.a.
  • "Chemical principles" 2th ed,1995. Steven S. Zumdahl; D. C. Heath & Cy, ISBN 0-669-27871-8
  • "Chemistry" 6th ed,1986. Ch. E. Mortimer; Wadsworth Publishing Company, ISBN 0-634-05670-9
  • "Chemistry- principles & reactions" 2th ed,1993. Masterton - Hurley; Saunders College Publishing, ISBN 0-03-0746094
  • "Chemical Principles" 1981. W.L. Masterton, E.J. Slovinsky, C.L. Stanitski; Saunders Publishing Company, ISBN 03-057886-8


Studiekosten
Theorie: nota's ± 15 Euro
Oefeningen: labojas, spatel en practicumnota's: ± 40 Euro


Studiebegeleiding
* monitoraat
* studenten kunnen na afspraak met de betrokken docent voor bijkomende uitleg terecht
* na de meeste hoofdstukken zijn extra probleemstellingen en vraagstukken voorzien waarbij het inzicht in de behandelde begrippen en theorieën kan aangescherpt worden.


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, zelfstudie, demonstraties en geleide oefeningen

Evaluatievorm
Theorie :        
schriftelijk examen

Oefeningen :
quotatie uitgemiddeld over jaarprestaties

Wegingscoëfficiënt :
Theorie : 70 %
Oefeningen : 30 %


OP-leden
Jean DE BRUCKER