WISKUNDE I
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 38.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ann DE BODT
Referentie IBIWBO01A00001
 
Trefwoorden
complexe getallen, vlakke meetkunde, vectoren, analyse

Doelstellingen
Wiskunde is een essentieel onderdeel van een ingenieursopleiding. Naast het verscherpen van de kritische denkwijze, zijn de verworven competenties noodzakelijk voor de toepassingen in de andere vakken

Leerinhoud
In het deel 'COMPLEXE GETALLEN' worden de complexe getallen en de verschillende voorstellingen gedefinieerd. Naast de elementaire bewerkingen in deze verschillende voorstellingen worden vergelijkingen opgelost.

In het deel 'MEETKUNDE' wordt veel aandacht besteed aan de vectorrekening. In de vlakke meetkunde worden coördinatentransformaties en tweedegraadskrommen behandeld.

Het deel 'ANALYSE' begint met het uitdiepen van fundamentele begrippen zoals continuïteit, afgeleiden en differentialen. Dit wordt onder andere toegepast in functieonderzoek en extremumvraagstukken. Vervolgens worden de enkelvoudige integralen behandeld.

Begincompetenties
Zie eindtermen wiskunde in het secundair onderwijs

Eindcompetenties
De student moet in staat zijn om theoretische aspecten uit de leerinhoud, in eigen woorden, maar op een correcte en kritische manier weer te geven.

De student moet in staat zijn om praktische problemen binnen het domein van de leerinhoud op een adequate manier te analyseren en op te lossen.

De student moet in staat zijn om oplossingen binnen het domein van de leerinhoud kritisch te interpreteren en eventuele fouten op te sporen.

Leermaterialen
Cursus WISKUNDE I

Studiekosten
€ 5

Studiebegeleiding
Uitleg van de docenten onmiddellijk na de les of na afspraak.

Monitoraat.

Elektronisch: http://docent.hogent.be/~adb603/wis/
(extra opgaven met tips voor oplossing en uitgewerkte oplossingen op website)

Vakantiecursus in september.

Gedurende het eerste kwartaal wordt een extra cursus 'BASISKENNIS WISKUNDE' ingericht.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges
Oefeningen: klassikaal geleide oefeningen

Evaluatievorm
Theorie: schriftelijk examen.

Oefeningen: een tweetal schriftelijke testen in de loop van het semester.
De data worden vastgelegd in samenspraak met de studenten.

Wegingscoëfficiënt: theorie:2/3, oefeningen: 1/3

OP-leden
Vakgroep wiskunde