STUDIUM GENERALE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Guido BEELAERT
Referentie EGTOIN02K00001
 
Trefwoorden
Studium generale

Doelstellingen
Het Studium Generale van de Hogeschool Gent neemt de taak op zich een bijkomend studiepakket aan te bieden. Het wil een informatief pakket actuele kennisoverdracht organiseren vanuit een interdisciplinaire benadering. Hierbij staat problematisering en kritische bevraging van actuele kennisgebieden in brede zin voorop.

De lezingenreeks die het Studium jaarlijks aanbiedt, wil participanten van alle departementen stimuleren tot reflectie over vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Dat betekent dat interdisciplinariteit een eerste vereiste is.

Een tweede vereiste wordt gevormd door de maatschappelijke relevantie van actuele problematisering.

Het Studium zal zo worden opgevat dat studenten vanuit alle richtingen makkelijk kunnen instappen. Vereiste is de modale culturele achtergrond die van een student hoger onderwijs redelijkerwijs mag verwacht worden.

De nadruk zal tevens gelegd worden op bijkomende actuele informatiegaring door de participanten. Omdat de thema's van het Studium Generale telkens breed, actueel en kritisch zullen worden opgevat, zal de participant worden uitgenodigd zelf zijn spin offs te profileren via bibliotheken, anderr manifestaties, internet, pers en media.

Het Studium Generale is bedoeld als aanvulling op de bestaande onderwijspakketten. Vanuit een kritiek van onze hedendaagse cultuur en samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone pakket afwezig blijven.

Vanuit die gedachte zal het Studium zelf een zo breed mogelijke waaier aan manifestaties opzetten (debatten, culturele avonden, workshops behoren tot de mogelijkheden).

Leerinhoud
Lezingen rond thema's die vanuit volgende criteria vertrekken:

  • het hedendaagse in al zijn verschijningsvormen
  • maatschappelijke relevantie
  • kritische bevraging van de gekozen thema's
  • vakoverschrijdende thematiek
Voor het Studium Generale van 2003-2004 werd geopteerd te werken in twee lezingenreeksen rond het thema van loops/ circulaire systemen.

Reeks 1: stedelijke netwerken;
Reeks 2: bloedmetaforen.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Modale uitrusting voor lezingen: microfoons, overhead, beamer, slides, laptop, video.
Opzetten van een specifieke internetsite voor het Studium.

Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Vijf lezingen door de student te kiezen in het eerste of het tweede semester, te houden door externe sprekers uit die specifieke velden, desgevallend vergezeld van een coreferaat en gevolgd door een debat. De lezingen zullen een accumulatief karakter hebben.

Evaluatievorm
1ste examenzittijd: De student zal worden gevraagd een paper te schrijven waarin hij/zij getuigt van aanwezigheid op de vijf lezingen, kritisch inzicht in de geboden materie, reflectie vanuit het eigen werkveld, consistent commentaar en creatieve documentatie.

Elementen die in de evaluatie een rol spelen zijn onder meer:

  • de concrete tekststructuur (grammaticaal en syntactisch);
  • de argumentatie die wordt uitgebouwd;
  • de manier waarop een dergelijke tekst in de geboden context van de lezingen functioneert;
  • de culturele context waarin de besproken tekst thuishoort, dus met decodering van het perspectief of de strategie die in de tekst aan bod komt.
Omvang van de paper: tussen 15 en 25 pagina's tekst in correct Nederlands.

2de examenzittijd: herwerken van de paper.

De papers worden beoordeeld door een gemengde commissie (leden van verschillende departementen).

OP-leden