DEVELOPMENT & SUPPORTPROJECTEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Doceertaal Nederlands
Titularis Angeline VAN ACHTER
Referentie EGTOIN02A00204
 
Trefwoorden
Informatica-project, programma-onderhoud, programma-ontwikkeling

Doelstellingen
In teamverband leren samenwerken
Vakoverschrijdend een project uitwerken
Zelfstandig leren opzoeken, verwerken en studeren
Verworven kennis toepassen
Leren communiceren en presenteren

Leerinhoud
Met een groepje studenten wordt één of meerdere projecten uitgewerkt. Bovendien moet ook het taalkundig luik aan bod komen en wel zo dat op het eind elke student een project in de 3 aangeboden talen heeft uitgewerkt.

Begincompetenties
De geziene leerstof.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Gebruikte cursussen en handboeken van de betrokken opleidingsonderdelen.
Boeken en tijdschriften uit de bibliotheek.
Vakliteratuur te vinden op het Internet.

Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding
Geen

Onderwijsvormen
Coaching per groep - regelmatig, op voorhand geplande progressmeetings met de diverse lectoren.

Evaluatievorm
De eindbeoordeling houdt niet alleen rekening met het eindproduct, maar ook met de individuele inbreng, de presentatie, de houding tijdens het verloop van de projectwerking en de vorderingen gemaakt door de individuele student. Indien de student geen overdracht naar 2e zittijd bekomt, kan de student op de feedback een bijkomende taak vragen aan de lector. De presentatie en uitwerking ervan gebeurt tijdens de 2e zittijd op een vooraf afgesproken tijdstip. De aanwezigheid van de studenten bij de afspraken is verplicht. De afwezigheid is controleerbaar daar de student bij elke afspraak een aanwezigheidslijst tekent. In geval het aantal ongewettigde afwezigheden de 20% benadert of overschrijdt bekomt de student de quotatie "afwezig" voor het opleidingsonderdeel en is dus een 2e zittijd onmogelijk. In geval van afwezigheid om gegronde redenen of gevallen van overmacht (vb. ziekte) kunnen de gemiste afspraken ingehaald worden. De student dient in dit geval onmiddellijk na zijn afwezigheid persoonlijk contact op te nemen met de titularis.

OP-leden