DUITS VERTAAL- & TOLKPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Monique DUQUET
Referentie EGSBRZ03K99870
 
Trefwoorden
Seminarie vertalen en tolken Duits

Doelstellingen
Seminaries vertalen
Je schriftelijke vertaalvaardigheid wordt dit jaar sterk uitgebreid. Je kunt de beste equivalenten in de doeltaal opsporen, je kunt woordenboeken, naslagwerken en andere informatiebronnen oordeelkundig raadplegen.
Daarbij moet je rekening houden met lexicale, grammaticale en stilistische aspecten, en met geografisch gebonden aspecten, b.v. Duits in België.
Je kunt analyseren en parafraseren, herformuleren en de teneur van de tekst in de doeltaal weergeven.
Teksten reviseren en het aanleggen van thematisch gebonden woordenlijsten behoren ook tot je opdracht.
Omdat Duits en Nederlands sterk verwante talen zijn, moet je bij vertaling van het Duits naar het Nederlands voortdurend letten op schrijfadviezen in verband met leesbaar Nederlands.

Seminaries tolken
Tegen het einde van dit derde jaar moet je ook voor het tolken van en naar het Duits over een aantal vaardigheden beschikken: vlot en correct kunnen formuleren, kunnen noteren, kunnen samenvatten.
Bij de oefeningen in consecutief tolken wordt een zo vaardig mogelijke taalhantering nagestreefd.
Bij verbindingstolken probeer je zo getrouw mogelijk werkelijke situaties te simuleren in allerlei conversaties, afwisselend in het Duits en in het Nederlands.
Bij de occasionele oefeningen in simultaantolken gaat de aandacht vooral naar je vermogen om te analyseren en naar je vlotte beheersing van het Nederlandse en Duitse taaleigen. De parate vaardigheid om te tolken in het Nederlands is hierbij van groot belang.

Leerinhoud
Vertalingen en tolkoefeningen Nederlands-Duits en Duits-Nederlands.

Begincompetenties
Leerinhouden 2de jaar zakelijk vertalen en tolken.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Actuele en zakelijke teksten , tekstfragmenten en dialogen.

Studiekosten
Tegen kostprijs.

Studiebegeleiding
Klassikale en individuele begeleiding en feedback bij de vertaal- en tolkoefeningen

Onderwijsvormen
Seminaries vertalen
Je krijgt te maken met tekstsoorten in een zakelijke context. In dit derde jaar vertaal je hoofdzakelijk van het Nederlands naar het Duits.

Seminaries tolken
De oefeningen worden op audiocassette of videocassette aangeboden of door de lector zelf gesproken in een tolkpracticum.
Vakoverschrijdende werkperiode rond vertalen - communicatie - tolken - presentatie
Projectmatig onderwijs rond competentiegerichte activiteiten

Evaluatievorm
Schriftelijk examen (N-D en D-N) voor vertalen.
Permanente evaluatie voor tolken + mondeling examen in de tweede zittijd.

OP-leden