DUITS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Freddy VAN OVERMEIRE
Referentie EGSBRZ03K99868
 
Trefwoorden
Duits - Taal

Doelstellingen
Je zal in de loop van dit studiejaar leren vlot en efficiënt in het Duits te functioneren, zowel schriftelijk als mondeling, in taalgebruikssituaties zoals die zich voordoen in het openbaar en het bedrijfsleven. Als aankomend vertaler/tolk spreekt het vanzelf dat je daarbij voortdurend streeft naar correctheid en accuratesse op alle gebieden en dat je een genuanceerd en correct taalgebruik, niet alleen grammaticaal maar zeker ook stilistisch, ontwikkelt. De vier essentiële vaardigheden komen dit jaar uitvoerig aan bod: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Er zijn sporadisch herhalingsoefeningen van de grammatica uit het eerste en tweede jaar. Occasioneel wordt jullie aandacht gevestigd op meer gespecialiseerde grammaticale items. Wat de woordenschat betreft, wordt van jou zeker verwacht dat je een ernstige inspanning levert om je eigen woordenschat uit te breiden. Het accent ligt vooral op verstaan van moeilijkere teksten met economische en sociale inhoud en het correct formuleren.

Leerinhoud
Schriftelijk: uitvoeren van schrijfopdrachten, zoals bv. samenvatten
Mondeling: presenteren (informeren, overtuigen) en discussiëren over diverse aan Duitstalige toestanden gerelateerde onderwerpen
Sporadische grammaticale oefeningen die slechts een klein deel van de leerinhoud voor hun rekening nemen

Begincompetenties
Leerinhouden Duits van het eerste en tweede jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus lector
Deutsche Grammatik (Ten Cate, Lodder & Kootte, uitgeverij Coutinho)
Oefeningen bij Duitse spraakkunst voor Nederlandstaligen (Vanacker - Timperman, DNB/Pelckmans)

Studiekosten
Syllabus tegen kostprijs kopie
Grammatica van Ten Cate (voor wie er nog geen heeft ± 35 €)
Oefenboek bij Duitse spraakkunst voor Nederlandstaligen (voor wie er nog geen heeft ± 15 €)

Studiebegeleiding
De studenten kunnen hun problemen tijdens de uren begeleide zelfstudie aan de lector voorleggen. Bovendien kunnen ze via een interactieve website onderling discussiëren en met de lector overleg plegen.

Onderwijsvormen
Het accent bij de vier vaardigheden ligt op zelfwerkzaamheid en actieve participatie. Dit wordt verwezenlijkt door schrijfopdrachten en (voorbereiden van) discussies, groepswerk en begeleide zelfstudie. De opdrachten worden thuis en/of in de klas voorbereid aan de hand van zelf verzamelde informatie.
Vakoverschrijdende werkperiode rond vertalen - communicatie - tolken - presentatie Projectmatig onderwijs rond competentiegerichte activiteiten

Evaluatievorm
Schriftelijk examen, mondeling examen en permanente evaluatie

OP-leden