BEDRIJFSMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis André MICHIELS
Referentie EGSBRX01A14284
 
Trefwoorden
Bedrijfsmanagement

Doelstellingen
De student moet een duidelijk inzicht hebben in de bouwstenen van wat vandaag de dag management genoemd wordt. Het verwerven van een breed inzicht in het ondernemingsgebeuren moet de aanzet vormen voor een degelijke kennis van de beleidstechnieken. Vertrekkend van een praktijkvoorbeeld wordt probleemoplossend denken vooropgesteld en bevorderd door de student te confronteren met een aantal reële beheersaspecten. De aan te leren vaardigheden zijn: een doelstelling formuleren, een probleemstelling analyseren en er de gepaste oplossing voor uitwerken.
De te verwerven kennis behelst alle begrippen en basisprincipes van het management, met een link naar internationaal management en kwaliteitszorg.
De te ontwikkelen attitudes zijn: kritische ingesteldheid, observatievermogen, beslissingsvermogen, nauwgezetheid en taalvaardigheid.

Leerinhoud
De leerinhoud omvat het onderzoek naar de functie van het management en de organisatie en relatie met de omgeving. We onderscheiden drie kernproblemen: het structureringsprobleem, het intern en het extern afstemmingsprobleem. Hierbij wordt telkens de nadruk gelegd op het onderscheid tussen strategische, tactische en operationele taken.
Een theoretisch kader wordt ontwikkeld waarin deze drie kernproblemen worden uitgewerkt. De studenten maken er kennis met systemen voor het organiseren, plannen, leidinggeven, motiveren en controleren.

Begincompetenties
A.S.O. en T.S.O.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek en/of eigen cursus

Studiekosten
Aan de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
De studenten krijgen iedere les de gelegenheid vragen te stellen over de geziene leerstof.

Onderwijsvormen
De theorie wordt opgebouwd aan de hand van vraag en antwoord, waarbij vooral gepeild wordt naar accuratesse en kritische ingesteldheid en gewerkt wordt aan de algemene ontwikkeling van de student. Het geleid ontdekken van vaardigheden (ook taalvaardigheden) staat hierbij centraal.
Met het oog op het bevorderen van het beslissingsvermogen, het zelfstandig werken, de nauwgezetheid en het analytisch denken worden de oefeningen eerst individueel opgelost en achteraf klassikaal ( en individueel indien nodig) besproken. Het geleid inoefenen van vaardigheden vormt hier de leidraad.

Evaluatievorm
Jaarexamen/semestrieel en/of permanente evaluatie.

OP-leden
Bonne Cressy, Michiels André, Verheyden Octaaf