PERSONEELSBELEID EN SOCIAAL RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Ann D'HOOGHE
Referentie EGSBRS03K99310
 
Trefwoorden
Personeelsbeleid en sociale wetgeving

Doelstellingen
Kennis, inzicht en beroepsgerichte competenties verwerven in personeelsbeleid en sociale wetgeving.
Hoe geraak ik als afgestudeerde in een organisatie en hoe houd ik het daar succesvol uit ? Deze cursus toont de bedreigingen en kansen van een organisatie, maar besteedt genoeg aandacht aan je eigen sterkten en zwakten.
Kennis van en inzicht in aanwervingsprocedures, opleiding van personeel, personeelsmotivatie, klantgericht denken.
Inzicht krijgen in zijn rechten en plichten als toekomstige werknemer. Wetteksten en artikels (sociaal recht) kunnen interpreteren, de juiste informatie kunnen opzoeken, beperkte juridische adviezen kunnen geven en de theorie in praktische situaties kunnen toepassen (bijv. berekenen van netto-wedde, uitkeringen ziekte, opzegvergoedingen, …).
De te ontwikkelen attitudes en vaardigheden zijn: doorzettingsvermogen, flexibiliteit, assertiviteit, kritische ingesteldheid, leergierigheid, zelfstandigheid, zich houden aan afspraken, analysevermogen, zin voor samenwerking, synthesevermogen, verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid.

Leerinhoud
Deel 1: personeelsbeleid
Rekrutering
        Profiel van de kandidaat
        Sollicitatiegesprekken en testen
        Persoonskenmerken
        Selectie
Training en vorming
Motivatie en carrièreankers
Klantgericht denken en kwaliteit

Deel 2 : sociale wetgeving
Bronnen van het sociaal recht: inzonderheid belang Collectieve Arbeidsovereenkomsten
De arbeidsovereenkomstenwet: aangaan,soorten, proefbeding, schorsingen en einde
Loonbeschermingswet : belangrijke punten rond het begrip loon
De sociale zekerheid :
        Structuur R.S.Z.
        Lonen en bijdragen
Enkele topics uit de ziekteverzekering, kinderbijslagregeling, werkloosheid en vakantie

Begincompetenties
Er is geen specifieke voorkennis nodig

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabussen door de vaklector opgesteld
Boek: praktisch sociaal recht, F. D'Hertefelt en L. Laurysens, uitg. de boeck

Studiekosten
Syllabussen tegen de gangbare prijs, boek tegen de gangbare marktprijs

Studiebegeleiding
De studenten kunnen steeds bij de vaklectoren terecht voor hun vragen en begeleiding

Onderwijsvormen
Hoorcollege, oefeningen, leergesprek, groepswerk

Evaluatievorm
Schriftelijk examen 100 %

OP-leden