ATELIER FILM
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 62.5
Studietijd [D] 201
Studiepunten [E] 8
Doceertaal Nederlands
Titularis Beatrijs BOEYKENS
Referentie AMAKUF03A13044
 
Trefwoorden
Atelier film

Doelstellingen
In de eerste meestergraad komen de techniciteit en de manipulatie van de infrastructuur op de tweede plaats. Belangrijk wordt nu de opleiding tot een autonoom film- (en televisie)-maker.
Centraal staat de "carrousel"-samenwerking in klasverband welke resulteert in een zelfstandige creatie door elke student van vier auteurswerken (één in het atelier film, twee in het atelier fictie en één in het atelier documentaire).
De individueel uit te voeren oefening in het atelier film kan als mogelijkheid gezien worden om een persoonlijk idee uit te werken tot een korte film met een duur van ongeveer 10 minuten. De oefening kan door de studenten aangewend worden om een bepaald gegeven of onderwerp te benaderen dat hem persoonlijk weet te stimuleren of hem nauw aan het hart ligt.
Tevens is het de gelegenheid om de tot zover opgedane kennis en ervaring te toetsen aan een werk dat geen beperkingen oplegt qua genre of stijl voor zover de filmtaal op een creatieve wijze wordt benut. De film kan eveneens beschouwd worden als een aanzet tot het te realiseren afstudeerproject in de tweede meestergraad.


Leerinhoud
Zowel de creatieve documentaire, een speelfilm of een experimenteel werk komen in aanmerking.
De oefening wordt gemaakt op basis van een geschreven scenario en intentienota waarbij de persoonlijke "kijk" van de auteur op de voorgrond komt te staan.
Voor het starten van de opnamen worden het script, alsook de voorbereidingen, de lijst van de medewerkers en het tot stand komen van een eventueel draaiboek besproken in groepsverband. Teneinde de uitvoerbaarheid van het project binnen de economische-, technische- en tijdsbeperkingen te kunnen houden wordt bovendien van de makers een begroting met kosten van de film verwacht.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
aanwezige film en video-opname en postproductie materiaal

Studiekosten
(samen met het atelier fictie en documentaire) max. 1.250 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling, video- en klanktapes. Alle extra individuele kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het scenario zijn ten laste van de student

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzetting, werkcolleges binnen of buiten de school

Evaluatievorm
Criteria: het beantwoorden van het resultaat aan de vooropgestelde verwachting, de persoonlijke, creatieve en technische inbreng van de student.
Permanente evaluatie: evaluatie op het vlak van:
-motivatie, groepsinzet en methodiek
-visie, creativiteit, originaliteit en techniciteit
Periodegebonden evaluatie: jury op basis van het eindresultaat

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
B. Boeykens