ANALYSE HEDENDAAGS ARTISTIEK DISCOURS
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
4de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
4de jaar Beeldende kunst optie fotografie
4de jaar Beeldende kunst optie fotografie
4de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
4de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Stefaan HERTMANS
Referentie AMAKUA04A13005
 
Trefwoorden
Analyse hedendaags artistiek discours

Doelstellingen
Rekening houdend met het feit dat studenten die vandaag de dag afstuderen in een radicaal internationale wereld terechtkomen, dat de meeste 'grote' teksten over kunstfilosofie en actualiteit in het Frans, het Engels en het Duits gesteld zijn, lijkt het ons absoluut noodzakelijk hen de mogelijkheid te bieden althans met enkele van deze teksten in contact te komen.
Nog steeds wordt een meerderheid van de studenten 'opgesloten' in kennis die zich in hun eigen taal afspeelt. Dat betekent dat ze afhankelijk zijn van (vaak ontoereikende) vertalingen.
Het is de bedoeling de eerste koudwatervrees voor intellectuele discussies over kunst bij studenten weg te nemen en hen grondig en kritisch te begeleiden bij het lezen van enkele belangrijke, nog niet in het Nederlands vertaalde teksten.
Het thema van de cursus wordt gekozen op basis van de actuele discussies binnen de kunstfilosofie en -kritiek. Het is expliciet de bedoeling dat de student zich na het volgen van de cursus minder bedient van de algemene clichés en misvattingen die omtrent het creatief proces zelf nog welig tieren.

Leerinhoud
Er zullen teksten gekozen worden die te maken hebben met kunst, kunstfilosofie en actualiteit in de breedste zin van het woord. Deze teksten zullen stammen uit: recente publicaties, recente kunsttijdschriften, recente sites op het internet.
Werktalen: afwisselend Engels, Frans of Duits. Grammaticale en syntactische moeilijkheden worden behandeld naargelang ze zich aandienen in de te analyseren teksten.
Thema academiejaar 2003-2004 : 'De terugkeer van het sublieme. Latente esthetica van de laat-moderniteit'. Hierin wordt een overzicht geboden en becommentarieerd betreffende de historisch-theoretische teksten over het sublieme (als specifieke esthetica).

Begincompetenties
Algemene kennis van de vakken kunstgeschiedenis en algemene kunstfilosofie zoals ze worden aangeboden in het huidig curriculum. Algemene basiskennis van Frans en Engels zoals aangebracht in het ASO.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus (reader) van circa 100 pagina's

Studiekosten
Aanmaken van de syllabus

Studiebegeleiding
Studenten kunnen na de lessen advies en bijkomende informatie inwinnen.

Onderwijsvormen
Grondige lectuur, commentaar en bespreking van de teksten die in de reader worden aangeboden. Vragen stellen en kristische discussie is op elk ogenblik van de uiteenzetting mogelijk en zelfs gewenst.
Er wordt indien nodig een concrete werkvertaling gemaakt, die de studenten kunnen noteren. Deze werknotities zijn de basis voor hun evaluatie en examen.
Werkvormen : dialoogvorm bij vertalen en interpreteren, ex cathedra voor de contextsituering.
Syllabus (reader) van teksten wordt aangeboden.

Evaluatievorm
De studenten zal worden gevraagd op een mondeling examen een fragment kritisch te bespreken en eventueel voorbeelden uit de eigen artistieke praktijk te geven. Daarbij moet de student inzicht tonen in:
1. de concrete tekststructuur zoals ze zich voordoet in de tekst (grammaticaal en syntactisch)
2. de argumentatie die wordt uitgebouwd
3. de manier waarop een eventueel in andere taal gestelde tekst in goed Nederlands kan worden vertaald
4. de culturele context waarin de besproken tekst thuishoort, dus met decodering van het perspectief of de strategie die in de tekst aan bod komt

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
S. Hertmans