ATELIER FILM/VIDEO
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 62.5
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 180
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Henk VANDEKERKHOVE
Referentie AKAKUF02A13037
 
Trefwoorden
Atelier film/video

Doelstellingen
Op het einde van de tweede kandidatuur wordt de student(e) geacht een comfortsituatie te hebben bereikt waarbij de techniciteit van het medium geen belemmering meer mag zijn voor zijn/haar creatieve expressie.
Tijdens de lessen wordt de student(e) geconfronteerd met de totaliteit van de inhoudelijke, vormelijke, en productionele aspecten van diverse filmstijlen en van het filmmaken in het algemeen.
Het medium wordt daarbij onderzocht als een technisch gegeven én als een uiting van een persoonlijk engagement.
Het atelier film/video zal resulteren in twee afgewerkte korte oefeningen: één groepswerk gedraaid op pellicule en één vrij werk op een drager naar keuze (film of video).

Leerinhoud
In de 2 oefeningen zal de student(e) geconfronteerd worden met een professionele aanpak van zowel het medium film als het medium video. De oefeningen zijn geïntegreerd, in die zin dat zowel de inhoudelijke als de technische aspecten deel uitmaken van het leerproces. Daarom is er een diepgaande samenwerking met de steunvakken scenario, technologie filmvideo, techniek van het geluid en muziek.
De opdrachten:
-de eerste film: (bij de aanvang van het studiejaar)
In deze film zal de student(e) in groepsverband de verworven inhoudelijke inzichten uit de eerste kandidatuur aanwenden om een afgewerkte film te maken waarbij voor de eerste maal de klankopname, -montage, en -mixage een voorname rol spelen. De technische parameters waarbinnen moet gewerkt worden zijn opgelegd. Het onderwerp en de stijl worden door de titularis bepaald in overleg met de studenten.
-vrij werk: (bij het einde van het studiejaar)
De student(e) bepaalt zelf het onderwerp, de techniek en de benadering, met dien verstande dat de uitwerking gebeurt volgens de aangeleerde professionele instelling en dat het resultaat een neerslag is van de verworven kennis. De praktische uitwerking gebeurt in samenspraak met de titularis. Voor de uitwerking heeft de student(e) de keuze tussen pellicule en video. Het eindresultaat zal maximaal 12 minuten bedragen.

Begincompetenties
De basisprincipes van scenarioschrijven, découpage en omgaan met het technische materiaal, zoals aangeleerd in de eerste kandidatuur medium film zijn voldoende voorkennis.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Het diverse aanwezige opname- en postproductie materiaal film/video/klank is aanwezig in de school.

Studiekosten
(samen met het atelier fictie en documentaire) max. 1.250 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling, video- en klanktapes. Alle extra individuele kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het scenario zijn ten laste van de student(e).

Studiebegeleiding
Er is begeleiding ook naast de georganiseerde lessen tijdens de opnamen en de postproductie van de films.


Onderwijsvormen
Theoretische en technische uiteenzettingen met voorbeelden, werkatelier met oefeningen en opdrachten uitgevoerd binnen en buiten de school. De uitvoering kan gebeuren buiten de gangbare lesuren.

Evaluatievorm
Criteria: het beantwoorden van het resultaat aan de vooropgestelde inhoudelijke, vormelijke en technische parameters: een afgewerkt product waarbij de persoonlijke, creatieve en technische inbreng van de student(e) herkenbaar is en gerealiseerd volgens de gangbare normen met een zekere professionele attitude.
Permanente evaluatie: op basis van de evolutie van het werk
Periodegebonden evaluatie: jury op basis van het eindresultaat

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
H. Vandekerkhove