ATELIER FOTOGRAFIE VAN DE FILM
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 120
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Henk VANDEKERKHOVE
Referentie AKAKUF01A13010
 
Trefwoorden
Atelier fotografie van de film

Doelstellingen
Het verwerven van artistiek-creatieve en technisch-praktische inzichten bij het gebruik van fotografie zowel als autonoom uitdrukkingsmiddel als in haar toepasbaarheid bij film

Leerinhoud
Een artistiek-praktische introductie tot de fotografie:
Studie van de typische fotografische en filmische eigenschappen van het beeld zowel naar de beeldvorm als naar hun weerslag op de syntaxis van het beeld. De cursus omvat een 6-tal praktische opdrachten die telkens een ander aspect of een andere benaderingswijze van de fotografie behandelen. De student moet door de techniek heen zijn eigen visie op het onderwerp leren uiten.
- Technisch: belichting, verlichting en uitlichting, scherpte (diepte) gebruik van diverse focalen....
- Vormelijk: cadrage, beeldcompositie, beeldopeenvolging....
- Inhoudelijk: interpretatie van de realiteit en uitdrukking van een idee.
Het eindwerk bestaat uit een gesonoriseerde diareeks (minimum 60, maximum 150) die een onderzoek inhoudt naar de wetten van de continuïteit en een reeks zwart-wit foto's die de meer fotografische eigenschappen onderzoekt. De cursus loopt parallel met en is het creatieve luik van het vak technologie filmfotografieBegincompetenties
Er is geen fotografische voorkennis vereist, hoewel creatief inzicht onontbeerlijk is.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Fotoboeken

Studiekosten
Eigen kleinbeeld fototoestel; verbruiksmateriaal: films zwart-wit & kleur (12-15).
Ontwikkeling omkeer kleur (diafilm) zwart-wit fotopapier. Totale kostprijs verbruiksmateriaal: ca. 200 € op jaarbasis.


Studiebegeleiding
Naast de georganiseerde lessen kan de student steeds terecht voor bijkomende informatie, verduidelijking en individuele bespreking van het gerealiseerde werk.


Onderwijsvormen
Werkcolleges, praktische oefeningen in groep onder begeleiding. Individuele oefeningen in opdrachtvorm. Realisatie eindwerk

Evaluatievorm
Criteria: Voldoende creatief, technisch en beeldend inzicht om bij het (foto)eindwerk de behandelde onderwerpen op een persoonlijke manier voor te stellen.
Permanente evaluatie: geregelde bespreking van het gerealiseerde werk, tussentijdse beoordeling op het einde van de tweede periode.
Periodegebonden evaluatie: beoordeling van het eindwerk in juryvorm op het einde van de eerste zittijd.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
H. Vandekerkhove