ATELIER WAARNEMING, VOORSTELLING, VORMGEVING
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Francis DEGAND
Referentie AKAKUA02A12982
 
Trefwoorden
Atelier Waarneming, Voorstelling, Vormgeving

Doelstellingen
Het tekenkundig leren omgaan met het menselijke figuur op basis van een objectieve waarneming. Het leren zien, aanvoelen, begrijpen, assimileren en adequaat weergeven van zowel het volledige lichaam als de deelaspecten ervan. Het verder uitbouwen en specifiëren van een genietbare plastische beeldentaal. De basisvormkennis verwerven, bruikbaar voor verdere tekenkundige interpretatiemogelijkheden.Leerinhoud
Een progressieve reeks studies naar verschillende modellen onder het motto ' vorm', waarbij de nodige tekenkundige en anatomische kennis op een praktische manier belicht worden. Een studie naar de mogelijkheden van het lichaam wat aanneembare houdingen betreft. Een studie naar verschillende vormelementen(details) en hun onderling verband binnen de menselijke anatomie. Buiten de lesuren maken de studenten een reeks studies naar hun eigen figuur ( zelfportret/zelfbeeld) gebaseerd op waarneming, waarbij de inventiviteit ( qua beeldvorming) van de tekenaar op de proef gesteld wordt.Begincompetenties
Naast (en bovenop) het kunnen voldoen aan de begin- en eindtermen voor een eerste jaar wordt verwacht dat de studenten:

-beschikken over de nodige kennis en inzicht omtrent verhoudingen en dit onafhankelijk van de waargenomen onderwerpen
-de nodige gevoeligheid ontwikkeld hebben bij het inschatten van richtingen zowel bij waarneming als bij weergave
-in staat zijn een beeld op aanvaardbare manier binnen de drager te plaatsen (verhouding beeld/blad) en de diverse mogelijkheid ervan kunnen benutten
-een praktische kennis en aanvoelen vertonen wat gebruik van diverse tekenmaterialen betreft
-het belang willen inzien van deze verschillende factoren alsook het belang van het eenvoudig en rechtstreeks medium tekenen

Wat verder studieverloop betreft zou een voorwaarde kunnen zijn: het verder aanwakkeren van de ontwikkeling van een persoonlijke interpretatie van het waarneembare (gebaseerd op de tekenkundige verworvenheden, de opgedane vormkennis van de voorbije jaren en wortelend in een evoluerend beeldinzicht en dito materiaalgebruik).

Bij dit alles zou ik stellen dat hier niet de punctuele, doelgerichte resulaten het belangrijkste zijn, wel het aan de gang zijnde proces in voortdurende confrontatie.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Papier en elementaire tekenmedia.


Studiekosten
elementaire tekenmaterialen (gespreid over het jaar): 37,5 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Atelierwerk: tekenen tijdens lesuren en zelfstandig werk: opdracht buiten lesuren.
Beide opdrachten worden evenwaardig gequoteerd (50/50).


Evaluatievorm
Het beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen: een adequate en tekenkundig genietbare weergave van de opgelegde onderwerpen, waarbij vakkennis, lijnvoering, materiaalgebruik, compositie en beeldende inventiviteit bijzondere aandacht krijgen.
Permanente evaluatie: tijdens begeleide uren en een tussentijdse beoordeling.
Periodegebonden evaluatie: eindeoordeling door jury.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
F. Degand