INTERIEURONTWERPEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 75.0
Studietijd [D] 228
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis Hugo DE BELDER
Referentie AGINVG03K13640
 
Trefwoorden
Keuzeatelier : Interieurontwerpen

Doelstellingen
Naast het aanleren van specifieke kennis, om de studenten meer inzicht te laten verwerven, wordt er elk jaar een realistisch en aangepast project voorgesteld dat volledig dient uitgevoerd zoals men verwacht binnen het werkveld.
Dit dossier kan dienen als professioneel portfolio.


Leerinhoud
De keuze van het pand wordt door de student ter goedkeuring aan de titularissen voorgelegd. Het thema dat de student zelf voorstelt moet een actueel hedendaagse problematiek inhouden met een omvangrijk publiekelijk karakter.
Het project omvat een pand met multifunctionele invullingmogelijkheden en moet een bestemmingswijziging ondergaan.
Naast de vernieuwende vormgeving zal het oplossen van de complexiteit betreffend organisatie en functionaliteit sterk benaderd worden.
De uitwerking is realistisch en bevat de documenten nodig voor de uitvoering.

Begincompetenties
Dezelfde voorkennis als voor het basisatelier Interieurvormgeving met een surplus naar meer zelfstandig ontwerpen, eigen initiatiefneming enz...

Eindcompetenties


Leermaterialen
Het materiaal van het basisatelier evolueert naar een professioneel adequaat teken-bureel-uitrusting, door de student zelf te bepalen naar een al of niet digitale mogelijkheid.

Studiekosten
Ongeveer 200 Euro (zonder digitale uitrustingen)

Studiebegeleiding
Deze keuze veronderstelt een sterke persoonlijke benadering van de student en wordt daardoor heel individueel begeleid door de titularis. Verder is er de departementale studiebegeleiding.


Onderwijsvormen
Werkatelier, oefeningen in groepsverband, vrij werk en zelfstudie.

Evaluatievorm
Afzonderlijke beoordeling door een vreemde jury op het einde van de studies.
Tijdens het jaar wordt de oefening permanent geëvalueerd door de betrokken leraren zoals de diepgang van het werk, de volledigheid, het conceptueel denken, de grondigheid van de studie, de creatieve benadering, de grafische en verzorgde voorstelling en de vernieuwende vormgeving.
Op het einde van het jaar oordeelt een jury, de leraren samen met enkele professionele externen, over het eindproduct.
Alle ontwerpaspecten komen aan bod welke deel uitmaakten van de permanente evaluatie, aangevuld met een dossier waarbij de technische aspecten zoals materiaaltoepassing, constructie, verlichting en uitrusting, uitgewerkt zijn en aangevuld met de nodige documentatie.
De totale vernieuwende ruimtelijkheid (interieurarchitecturale vormgeving) en de wijze waarop de bestemmingsverandering doorgevoerd werd, zijn belangrijke bijkomende criteria.
Beide vormen van evaluaties geven aanleiding tot het geven van een waardecijfer.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
H. De Belder, J. De Pauw