KEUZEVAK: STUDIUM GENERALE
 
Wordt gegeven in Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie animatie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie medium-film
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie driedimensionale vormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie fotografie
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie grafische en reclamevormgeving
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor 3de en 4de jaar Optie vrije kunsten
Keuzelijst voor academie
Keuzelijst voor academie
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 10.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Wim DE TEMMERMAN
Referentie AAACAD00K00037
 
Trefwoorden
Keuzevak: Studium Generale

Doelstellingen
Het Studium Generale(SG) is een lezingenreeks, gehouden door specialisten en kritische observatoren uit de diverse kennisdomeinen die aan de Hogeschool Gent worden onderwezen. Doel is op interdisciplinaire wijze aan kennisoverdracht te doen en de aangereikte kennis te problematiseren en kritisch te bevragen. Deelnemen aan het SG betekent dus: de eigen studiehorizon opentrekken en ontdekken dat musici, ingenieurs, beeldende kunstenaars, tuinarchitecten, informatici.... probleemstellingen met elkaar kunnen delen. Doelstelling is tenslotte de student te trainen in actieve informatiegaring en in het formuleren van ideeën in een leesbare tekst in correct Nederlands.


Leerinhoud
De lezingen behandelen een jaarlijks wisselend, verbindend thema, waarin alle opleidingen van de Hogeschool hun gading vinden, terwijl tegelijk wordt aangesloten bij parallelle probleemgebieden in andere studierichtingen.


Begincompetenties
De modale culturele achtergrond die van een student Hoger onderwijs redelijkerwijs mag verwacht worden.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Voordrachten en door de student verzamelde informatie.


Studiekosten
Geen


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Ingeschreven studenten worden uitgenodigd op een voorafgaandelijke informatieve bijeenkomst. De kern van het SG wordt gevormd door lezingavonden gevolgd door een publiek debat. Het is aan de deelnemende student om zelf kritische gevolgtrekkingen te maken. Nadruk wordt gelegd op bijkomende, actieve informatiegaring door de participanten, via bibliotheken, andere manifestaties, internet, pers en media.
Tussentijds toetsen van het eigen zoeken wordt niet actief georganiseerd, maar kan gebeuren via de keuzevak-coördinator, die voorziet in een aan-spreekuur.


Evaluatievorm
Evaluatie:
De studenten schrijven een paper, die hun verslag van en kritisch commentaar bevat over de vijf lezingen, aangevuld met informatie uit eigen werkzaamheid. Het moet een persoonlijke, originele tekst zijn, waaraan citaten, illustratiemateriaal, informatie van internet, opdrachten in het kader van andere cursussen... kunnen worden toegevoegd, in zoverre die als zodanig worden aangegeven en onderscheidbaar zijn van de eigenlijke tekst. De paper dient gesteld in correct Nederlands, met een omvang van minimum 6 en maximum 12 pp., interlinie 1, courant lettertype(bv. optimum 12). De papers zullen worden gelezen en beoordeeld door een interdepartementaal team o.l.v. de aanspreekpersoon SG van het departement. Elementen die in de evaluatie een rol spelen zijn onder meer: de grammaticale en syntactische kwaliteit van de tekst, de adequate weergave van informatie uit de voordrachten en uit zelf verzameld materiaal, het vermogen om verbanden te leggen tussen verwante problematieken uit verschillende contexten, het vermogen om een eigen opinie/perspectief te ontwikkelen, de kwaliteit van de argumentaties.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
W. De Temmerman